Úlohy

Diecézny katechetický úrad
a) robí analýzu situácie v arcidiecéze vzhľadom na výchovu vo viere
b) vypracúva program činnosti, ktorý by určil jasné ciele, poskytol orientáciu a poukázal
na konkrétne činnosti
c) podporuje formáciu katechétov
d) vypracováva alebo aspoň odporúča farnostiam a katechétov pomôcky, potrebné na ich katechetickú prácu
e) podnecuje a podporuje arcidiecézne ustanovizne (krstný katechumenát, farská katechéza)
f) stará sa o zlepšenie personálnych a materiálnych zdrojov na úrovni arcidiecézy a farnosti
g) spolupracuje s liturgickou komisiou, lebo liturgia je pre katechézu podstatne dôležitá, a to najmä pre jej iniciačnú – katechumenátnu formu.
Diecézny katechetický úrad organizuje:
1. školskú katechézu
– základné a stredné školy
– štátne, súkromné a cirkevné školy
– osobitné a špeciálne školy
2. mimoškolskú katechézu (farskú, dospelých, detí, mladých ľudí, nespôsobilých, diferencovaných…)