Vzdelávanie

Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade

Pamätajúc na to, čo sa uvádza v dokumente Sacrosanctum concilium i v ďalších textoch magistéria a tiež vo svetle Praenotanda k Ordo lectionum missae a Institutio generalis missalis Romani boli vytvorené dve časti Homiletického direktória, no neboli veľmi použiteľné v inom obrade ako latinskom. Publikácia Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade v prvej a druhej […]

Rámcový vzdelávací program - osnovy

Rámcový vzdelávací program – osnovy /kurikulum/ vyučovacieho predmetu katolícke náboženstva/náboženská výchova je záväzným dokumentom pre vyučovanie náboženstva v škole. Bol schválený na 67. plenárnom zasadnutí KBS dňa 27. a 28. 10. 2010 a MŠVVaŠ SR s ním súhlasilo 24. 8. 2010. Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre: – základné školy – stredné školy – […]

Skupiny tvorené z viacerých ročníkov

LEGISLATÍVA Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (245/2008 Z.z) 15 Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou výchovou v základných školách a v stredných školách; v týchto školách je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. Vyhláška MŠ SR o základnej škole (320/2008 Z.z): §15  Rozdelenie tried na skupiny a […]

Osobný dotazník

 1. strana 2. strana /Osobný dotazník vytlačte na jeden papier obojstranne/

YOUCAT

 Bližšie informácie nájdete tu a tu Celý YOCAT nájdete TU (pdf 66mb)

Dokumenty a legislatíva

Cathechesi tradendae Zmluva medzi Slovenskou republikou a Vatikánom o katolíckej výchove a vzdelávaní Hodnotenie predmetu Náboženská výchova Sprievodca školským rokom  2021/2022 Vyhláška 320/2008 § 15

Ochrana života

Balíček pomôcok pre výučbu k ochrane života V rámci evanjelizácie a šírenia kultúry života by sme chceli ponuknúť katechétom a všetkým, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a prichádzajú do styku s touto témou, sadu pomôcok k edukatívnym aktivitám. Balíček obsahuje nasledovné pomôcky: 1. Kniha Kto uverí mi?, Fórum života a VMV 2007 2. Odznak s […]