V Prešove sa konal odborný seminár

14 mar

ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD. – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil odborný seminár s názvom Ročníkové témy a tvorba „Nového kurikula“ na druhom stupni ZŠ. Seminár, ktorý viedol ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD. sa konal online formou.

Po úvodnom privítaní organizátorom lektor prezentoval účastníkom seminára prvú tému s názvom : Nové zdroje a pramene „Nového kurikula“ na II. Stupni ZŠ.

V tejto téme bolo poukázane na dôležitosť školskej katechézy a potrebe vytvorenia nového kurikula pre potreby Gréckokatolíckej cirkvi na základe požiadaviek kánonu 621 CCEO.  Tento kánon nás vyzýva k tomu, aby sa pamätalo na osobitnú povahu východných cirkví natoľko, aby v katechetickom vyučovaní žiarila dôležitosť Biblie a bohoslužby, ako aj tradície vlastnej cirkvi sui iuris v patrológii, hagiografii a ikonografii. Ďalšou výzvou boli aj dotazníky a vykonaný prieskum v rokoch 2015 a 2017 o hodnotení v súčasnosti používaného špirálového modelu školskej katechézy.

Tieto podnety viedli k tomu, aby sa vytvorila skupina autorov „Nového kurikula“. Nové kurikulum Gréckokatolíckeho náboženstva a náboženskej výchovy by na základe týchto poznatkov bolo vytvorené v blokovom systéme vzdelávania. Po pripomienkovom konaní a zapracovaní všetkých pripomienok  „Nové kurikulum“ bolo schválene  Radou hierarchov 26. februára 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dňa 25.11.2020 žiadosť o schválenie nového kurikula a následne ho dňa 08.12.2020  schválilo a pripojilo zoznam škôl na experimentálne overovanie nového kurikula.

V ďalšej časti bol predstavená kompetenčný model piatich obsahových oblasti predstavujúce ústredne obsahy školskej katechézy a to : Boh a človek, Ježiš Kristus a Zjavenie, Sväté Písmo a KKC, Vierouka a Sväté Tajomstvá , Mravouka a kresťanský život v Cirkvi. V závere tejto témy boli predstavené aj schopnosti v náboženských kompetenciách, ktoré rozvíjajú osobnú schopnosť žiakov a tieto sú nastavené v „Novom kurikulu“ takto : Vnímam, Spoznávam a Dokážem.

Po krátke prestávke pokračoval seminár témou : Obsahové a výkonové štandardy „Nového kurikula“ na II. Stupni ZŠ. V téme  boli prezentované a opísané praktické obsahy v jednotlivých ročníkoch na II. Stupni ZŠ.  V každom ročníku boli predstavené a opísané :  ročníkové témy, ročníkové názvy a ročníkové tematické celky.

Ročníkové témy sú nastavené takto :

  1. ročník – Biblia -Starý zákon
  2. ročník – Biblia – Nový zákon
  3. ročník – Dejiny Cirkvi
  4. ročník – Vierouka
  5. ročník – Morálka – Mravouka

Jednotlivé ročníkové názvy sú :

  1. ročník – Predpovedaný Mesiáš
  2. ročník – Zjavenie Pána
  3. ročník – Ježiš ustanovil Cirkev
  4. ročník – Ježiš môj Vykupiteľ (Ježiš ma očisťuje)
  5. ročník – Ježiš môj Spasiteľ ( Ježiš ma formuje)

V ďalšej časti tejto témy boli účastníci seminára oboznámený zo zdrojmi „Nového kurikula“ ktoré sú použite v „Novom kurikulu“, a ktoré budú tvoriť hlavné zdroje pri tvorbe učebníc, ktorá už prebieha.

Následne boli predstavené ročníkové ciele , obsahové kompetencie a výkonové kompetencie samostatne pre každý ročník II. stupňa zvlášť.

Účastníci seminára boli v týchto prednáškach  oboznámený s celým priebehom a obsahom tvorby „Nového kurikula“ a prakticky spoznali obsah kurikula v ročníkoch II. stupňa ZŠ.

Please follow and like us:
Počet videní: : 41