10. január – Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi. Svätá Teosebia Diakonisa, sestra svätých Bazila Veľkého a Gregora Nysského

10 jan

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup

Jeho meno je gréckeho pôvodu a znamená „bdelý“. Narodil sa po roku 330 v Cézarei. Gregor bol mladším bratom svätého Bazila Veľkého. Svoje vzdelanie získal na pohanských rétorických školách a u svojho brata. Gregor bol lektorom, potom rétorom a takisto sa aj oženil. Po smrti svojej manželky vstúpil do kláštora Iris, ktorý okrem iných založil jeho brat Bazil. V roku 372 ho jeho brat vysvätil na biskupa v Nysse. Kvôli obvineniu zo sprenevery financií jeho biskupstva musel žiť od roku 376 niekoľko rokov vo vyhnanstve. Po smrti ariánsky naladeného cisára Valensa sa vrátil naspäť do svojho biskupstva v Nysse. V roku 379 sa zúčasnil synody v Antiochii a o rok nato v roku 380 bol ustanovený za Metropolitu v Sebaste. Gregorov prísne pravoverný postoj z neho urobil zarytého protivníka arianizmu. Na koncile v Konštantínopole v roku 381 obraňoval svoje názory proti Ariánom. Tu patril k najvýznamnejším obrancom pravej viery. V roku 386 prednášal princeznej Pulchérii a krátko nato aj jej matke smútočnú reč. Naposledy sa spomína v roku 394 v aktách synody z Konštantínopolu. Náš svätý otec Gregor, nysský biskup zomrel v Sebaste v roku 394. Miesto jeho pochovania ostáva neznáme. V kláštore Iviron na hore Athos sa nachádza údajná relikvia jeho hlavy. Gregor je známy ako najväčší kresťansko-filozofický mysliteľ svojej doby. Bol silno ovplyvnený neoplatonizmom a Origenom. Pomocou filozofie obraňoval kresťanské pravdy proti neveriacim a heretikom. Ku Gregorovým najznámejším pojednávaniam patrí bojovný spis „Proti Eunomiovi“, v ktorom obhajuje Nicejské vyznanie viery. Jeho hlavné dielo, „Veľká katechetická modlitba“, zdôrazňuje správnosť kresťanského učenia voči židom a pohanom. Spoločne s jeho priateľom Gregorom Naziánskym a jeho bratom Bazilom Veľkým, sú spoločne nazývaní „traja veľký Kappadóčania“. Sú autormi kresťanskej náuky o Najsvätejšej Trojici. Zdôrazňujú ostrý rozdiel medzi οὐσία a ὑπόστασις: ὐσία je božská podstata, ktorá je hypostaticky spoločná všetkým trom. `Yπόστασις je to, čo je každému z Trojice osobitné. Sú autormi formuly: Mία οὐσία τρεῑς ὑποστᾱσεις. Táto teológia potom, čo sa presadila, znamenala koniec ariánskeho sporu. K tomu došlo na 2. všeobecnom koncile v Konštantínopole v roku 381. Gregor bol tiež jedným z najväčších mystikov kresťanského staroveku. Mystické prežívanie opísal ako „ἀπόλαυσις ϑεοῡ“, „vychutnávanie Boha“.

Prepodobný Domicián, meliténsky biskup

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „Krotký“. Čas pôsobenia dnešného svätca spadá do obdobia vlády byzantského cisára Justiniána II. (565-578). Domicián bol dobre vzdelaný ako v profánnych vedách, tak aj v teológii. Pôvodne bol ženatý. Po tom, čo mu zomrela manželka, ho ako tridsaťročného ustanovili za biskupa v Meliténach, v súčasnosti mesto Malatya v juhovýchodnom Turecku. Podľa Evagria bol Domicián muž s „pozoruhodnou inteligenciou a živým duchom, silný slovom i skutkom, obozretný odborník pri riešení najťažších problémov“. Domicián bol príbuzným byzantského cisára Mauríkia (539 – 602), ktorý ho často žiadal o radu. Vďaka cisárovej priazni nadobudol veľké bohatstvo, pomocou ktorého vybudoval viacero chrámov a chudobincov.

Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „zasvätený pohanskému božstvu vojny Marsovi“. Prepodobný Marcián je kňazom z 5. storočia. Neskôr zastával úrad ekonóma – správcu majetku v Hagii Sofii, chráme Božej múdrosti v Konštantínopole. Marcián pochádzal zo vznešenej rodiny, ktorá sa vysťahovala z Ríma do Konštantínopolu. Marcián na novom mieste vybudoval veľký počet chrámov a bol dobrodincom chudobných.

Svätá Teosebia Diakonisa, sestra svätých Bazila Veľkého a Gregora Nysského

10. januára nám Gréckokatolícka cirkev pripomína aj svätú Teosebiu Diakonisu, sestru svätých Bazila Veľkého a Gregora Nysského. Meno Teosebia má grécky pôvod a neznámy význam. Svätá Teosebia Diakonissa bola sestrou Bazila Veľkého, Gregora Nysského a sebastejského biskupa Petra. Bola pannou a cirkvi slúžila ako diakonisa. Starala sa o chorých, roznášala jedlo tulákom, vychovávala siroty a pripravovala ženy na sviatosť krstu. Keď poslali brata Gregora Nysského na tri roky do vyhnanstva, sestra Teosebia s ním znášala všetky útrapy a putovania. Svätá Teosebia zomrela v roku 385. Gregor Naziánsky ju v kondolenčnom liste chváli ako pravú pomocnicu kňaza. Na západe ju niektorí cirkevní historici omylom považujú za manželku Gregora Nysského. Najnovší výskum zistil, že Gregor Nysský bol síce, ženatý, ale Teosebia bola jeho mladšia sestra.

Podľa BBKL, LThK, heiligenlexikon.de, OCA, Gregory of Nyssa: The Letters spracoval o. Ján Sabol ml.
Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen

Please follow and like us:
Počet videní: : 33