Rok 2021

 • Pozvánka na odborný seminár

  21. decembra 2022

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, pracovisko Prešov pripravuje dňa 17. 01. 2023 odborný seminár s názvom Aplikácia soteriológie na praktický život.

  Na seminár je potrebné sa prihlásiť na adrese: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3762

  Pozvánka

  Počet videní: : 123
  Continue reading →
 • Odborný seminár: Kurikulum katolíckeho náboženstva – východný obrad

  21. decembra 2021

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva na odborný seminár s názvom Kurikulum katolíckeho náboženstva – východný obrad, ktorý sa uskutoční dňa 21. januára 2022. Odborným lektorom seminára je: PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

  Na seminár je potrebné prihlásiť sa na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2834

  Pozvánka

  Počet videní: : 52
  Continue reading →
 • Vyšiel text liturgického obradu ustanovenia katechétov

  13. decembra 2021

  Od 1. januára 2022 bude za katechétu ustanovený laik (muž alebo žena) osobitným obradom, ktorý vykoná biskup počas liturgického slávenia. Dekrét so vzorom latinského znenia obradu (Editio typica) uverejnila v pondelok 13. decembra Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí spolu s listom jej prefekta arcibiskupa Arthura Rocheho, adresovaným všetkým predsedom biskupských konferencií. 

  Počet videní: : 67
  Continue reading →
 • Úvod do biblických kníh pre Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž 2021/2022

  29. októbra 2021

  DKU PA – Pod týmto názvom sa niesol dňa 28. októbra 2021 odborný seminár, ktorý v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácii sa seminár konal online formou. Ako už samotný názov napovedá seminár bol venovaný témam: interpretácie biblických textov a ich význam a taktiež aj témou bolo objasnenie viacerých biblických symbolov.

  Odborný lektor seminára doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD., priblížil účastníkom vedný odbor biblickej hermeneutiky pod, ktorý spadá fenomén interpretácie Písma, rozšíril známe biblické rozprávania patriarchov, podrobne objasnil symboliku hada a ženy v knihe Genezis 3 v kontexte Starého a Nového zákona a ozrejmil aj pomerne naračnú časť z knihy Sudcov.

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Odborný seminár

  6. októbra 2021

  DKU PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborný seminár Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2021/2022. Seminár sa uskutoční dňa 28. 10. 2021 online formou /https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2728?tab=1/  so začiatkom o 8,00 h. Lektor seminára: doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

  Pozvánka

  Počet videní: : 48
  Continue reading →
 • Posvätenie sviatočného dňa – druhý cyklus

  29. septembra 2021

  DKU PA – “Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju v dome Pánovom čítali vo sviatočný deň a v príhodné dni.“ /Bar 3,14/  Na sviatočné dni láme Katechetická komisia Prešovskej archieparchie Božie slovo k jeho lepšiemu poznaniu aj formou katechézy, kvízu či doplňovačky v druhom cykle obohatené o život pápeža Františka.  Adresátom týchto katechéz sú žiaci základných škôl. Začíname sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

  Nedeľa po Kristovom narodení
  Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

  Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých otcov

  Druhá nedeľa pred Kristovým narodením – svätých praotcov

  Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

  Náš svätý otec Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry 

  Nedeľa 28. týždňa po Päťdesiatnici

  Nedeľa 27. týždňa po Päťdesiatnici

  Nedeľa Krista Kráľa
  Nedeľa 25. týždňa po Päťdesiatnici

  Nedeľa 24. týždňa po Päťdesiatnici

  Nedeľa 23. týždňa po Päťdesiatnici
  Nedeľa 22. týždňa po Päťdesiatnici

  Nedeľa 21. týždňa po Päťdesiatnici
  Nedeľa 20. týždňa po Päťdesiatnici

  Nedeľa 19. týždňa po Päťdesiatnici

  Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

  Počet videní: : 60
  Continue reading →
 • Novovymenovaná katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  21. septembra 2021

  DKÚ PA – V súvislosti s personálnymi zmenami v Prešovskej archieparchii k 15. 7. 2021, menoval dňa 8. septembra 2021 Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchie

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Pápež František vyjadril vďaku všetkým katechétom z celej Európy

  19. septembra 2021

  Vatikán 18. septembra (RV) Tak ako to robili sv. Cyril a Metod, treba hľadať nové cesty, nové „abecedy“ na šírenie evanjelia, na inkulturáciu viery – túto myšlienku, ktorú vyslovil pápež František v Bratislavskej katedrále, adresoval on sám aj predstaviteľom katechetických komisií jednotlivých európskych biskupských konferencií,  ďalej

  Počet videní: : 66
  Continue reading →
 • Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

  28. júla 2021

  DKÚ PA – Nedávno sa skončiaci školský rok 2020/2021 bol poznačený pandémiou Covid 19. Napriek tomu sa  uskutočnil už 13 ročník výtvarnej súťaže Východní svätí pre súčasnosť, ktorý bol venovaný 100. výročiu príchodu otcov redemptoristov na Slovensko. Po eparchiálnych kolách v Košickej a Prešovskej archieparchii sa dňa 26. júla 2021 uskutočnilo metropolitné kolo na gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove. Z poverenia vladyku Jána arcibiskupa a metropolitu výtvarné práce vyhodnotil o. ICLic Jaroslav Pasok, súdny vikár.  Z 43 prác o. Jaroslav vybral tri najlepšie práce v jednotlivých kategóriách.

  Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo či posolstvo daného svätca.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu alebo farnosť.

  Vyhodnotenie

  Fotogaléria

  Počet videní: : 49
  Continue reading →
 • Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

  12. júla 2021

  DKÚ PA – Aj napriek neštandardnému, nedávno ukončenému školskému roku sa do projektu Východní svätí pre súčasnosť zapojili žiaci a študenti škôl z Prešovskej archieparchie.

  Predmetom XIII. ročníka bolo 100 výročie príchodu otcov redemptoristov na Slovensko. Na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie prišlo celkovo 35 prác z materských, základných a stredných škôl z ktorých porota vybrala víťazné práce, ktoré postúpili do metropolitného kola.

  Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, resp. udalosť spojenú s našou miestnou cirkvou. Žiaci a študenti si naštudujú jeho život, dielo či udalosť a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  Víťazné práce si môžete prezrieť v prílohe.

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže

  20. mája 2021

  KPKC, n.o. – 18. mája 2021 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu Biblie. Obsahom tohto ročníka boli 2 knihy Starého zákona: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Spoločnou témou týchto kníh bolo Putovanie za cieľom.

  Odborná porota hodnotila 147 prác po obsahovej a umeleckej stránke.

  Zoznam víťazných prác a ich autorov nájdete v prílohe.

  Počet videní: : 68
  Continue reading →
 • Pápež František zriadil laické ministérium katechétu listom Antiquum ministerium

  12. mája 2021

  DKU PA – Dnes publikovaným Apoštolským listom motu proprio Antiquum ministerium Svätý Otec František zriadil laické ministérium katechétu. Službe, ktorá existuje v Cirkvi v rôznych podobách od prvopočiatkov, sa tým priznáva osobitná dôležitosť v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý vyzdvihol aktívnu úlohu laikov, mužov i žien. O konkrétne kritériá pre kandidátov na prijatie ministéria katechétu sa postarajú miestne biskupské konferencie, obrad ich ustanovenia vydá Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

  Bližšie info

  Počet videní: : 67
  Continue reading →
 • Naša nedávna história: Odvrátená tvár spravodlivosti- začiatok železnej opony

  11. mája 2021

  DKÚ PA – Občianske združenie KLUB 89 je organizácia združujúca významné osobnosti Novembra 1989. Jej členmi sú aj ľudia, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je, na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať hodnoty a ideály Nežnej revolúcie. Aktivity združenia sú orientované predovšetkým na mladú generáciu, ktorej chcú členovia klubu sprostredkovávať svedectvá o novodobej histórii nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy. Vzhľadom k rozsahu danej problematiky má Klub 89 ambíciu stať sa v budúcnosti medzinárodným združením s členskou základňou a aktivitami presahujúcimi hranice Slovenska. Každý rok je súťaž venovaná historickej udalosti, ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila našu históriu. Prvý ročník súťaže bol venovaný Pádu železnej opony. Druhý ročník bol venovaný 75.výročiu druhej svetovej vojny. Tento ročník súťaže Naša nedávna história nesie názov: Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony.

  Propoície

  Počet videní: : 76
  Continue reading →
 • Apologetika katolíckej viery

  3. mája 2021

  DKU PA – Dňa 27. apríla 2021 sa v Prešove uskutočnil odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva, náboženskej výchovy v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil Diecézna katechetický úrad Prešovskej archieparchie s názvom Apologetika katolíckej viery. Lektor seminára doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove online prihlásených 25 poslucháčov oboznámil s históriou apologetiky, pričom poukázal na fakt, že k systematickému spracovaniu tejto problematiky došlo až na prelome 19. a 20. storočia v reakcii na agnostické prúdy v novovekej filozofii. Následne ponúkol náhľad do racionálnych zdôvodnení, ktoré potvrdzujú základné body apologetiky, ako je existencia Boha, existencia všeobecne záväzného morálneho zákona, alebo zdôvodnenie autenticity katolíckeho kresťanstva. Poukázal na to, že je neadekvátne vykazovať teológiu do oblasti čírej nezdôvodnenej viery, ako sa o to pokúšajú rôzne moderné, či postmoderné myšlienkové prúdy, nakoľko táto disciplína stojí na racionálnych zdôvodneniach, a tak má svoje miesto pri autentickom objavovaní a popisovaní fungovania človeka i sveta.

  Počet videní: : 83
  Continue reading →
 • Poznáme víťazov „Biblia očami deti a mládeže“ 2020/2021

  28. apríla 2021

  DKU PA – Aj napriek súčasnej pandemickej situácii sa v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo súťaže Biblia očami detí a mládeže 2020/2021.  Porota vybrala 17 z 35 prác, ktoré postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v máji tohto roka. V tomto školskom roku predmetom tejto súťaže boli biblické knihy: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš.

     Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické Centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

     Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

  Príloha

  Počet videní: : 51
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda 2020/2021 virtuálne

  23. apríla 2021

  DKU PA – Dňa 20. apríla 2021 sa prvýkrát v jej devätnásťročnej histórií konalo archieparchiálne kolo biblickej  olympiády virtuálnou formou. Súčasná pandemická situácia si vyžiadala takúto formu súťaženia. Predmetom biblickej olympiády boli tieto biblické knihy: Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Aj v predchádzajúcom školskom roku boli tieto knihy predmetom biblickej olympiády avšak kvôli situácii s Covid 19 sa biblická olympiáda neuskutočnila. Každému súťažnému družstvu pri registrácií systém pridelil identický kód, s ktorým sa každý súťažiaci trojčlenného družstva pripojil z domu do súťaže a na vypracovanie zadaných úloh mal 60 minút. Po uplynutí súťažného času systém vyhodnotil správnosť odpovedí a za družstvo vypočítal percentuálnu úspešnosť.

       V 1. kategórii /5.-9. ročník ZŠ/ sa za Prešovskú archieparchiu zapojilo  jedno družstvo zo ZŠ Kúpeľná v Prešove a 2. kategórii /SŠ/ dve družstvá z Cirkevného gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a Gymnázium Konštantínova v Prešove. Obe prvé menované družstvá z oboch kategorii budú Prešovskú archieparchiu reprezentovať na Celoslovenskom kole biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční koncom mája tohto roka.

       Archieparchiálnemu kolu predchádzalo protopresbyterské /dekanátne/ kolo, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2021 online formou. Do tohto kola sa v Prešovskej archieparchii v 1. kategórii /5. – 9. ročníkov ZŠ/ zapojilo sedem protopresbyterátov /Hanušovce nad Topľou, Humenné, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou – mesto a Vranov nad Topľou – Čemerné/ a v 2. kategórii /SŠ/ štyri protopresbyteráty /Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou – mesto/. Úspešným riešiteľom protopresbyterského kola sa stalo družstvo ak priemer  jednotlivých členov družstva  bol viac ako 60%.

        Aj táto forma súťaženia priniesla niečo nové, že poznávať Boha v jeho Slove je možné aj online formou, avšak obrala súťažiacich o možnosť bezprostredného stretnutia sa s ostatnými mladými olympionikmi, vzájomného zdieľania sa i predstavenia sa v biblických scénkach.

  Počet videní: : 58
  Continue reading →
 • Nové knihy v katechetickej nižnici

  16. apríla 2021

  17

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/starec-nikodem-agiorita-neviditelny-boj/

   

   

  1

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/ignacik-marek-poucenia-starcov-optimskej-pustovne/

   

   

  2

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/ignacik-marek-a-pazicky-anton-poucne-slova-abba-dorotej/

   

   

  3

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/ignacik-marek-poucne-slova-jan-krestankin/

   

   

  4

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/pazicky-anton-cigasova-alenka-borcikova-martina-bohorodicka-pirati-a-hady-co-zachranili-monastier/

   

  5

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/lavrov-s-lebo-s-nami-je-boh/

   

   

  7

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/kapsanis-georgioa-archimandrita-evanjeliove-mnisstvo/

   

   

  8

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/ignacik-marek-poucne-slova-svatych-svaty-ignac-brjancaninov-i/

   

   

  14

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/pazicky-anton-borcikova-martina-cigasova-alenka-svaty-kopris-mnich-ktory-miloval-boha-ludi-a-zvierata/

   

  6

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/pazicky-anton-mokosova-renata-cigasova-alenka-dzurilova-zuzana-uzrel-som-svate-svetlo-svetlo-kristovho-zmrtvychvsania/

   

  9

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/pazicky-anton-dve-kazne-biskupa-euzebia-alexandrijskeho/

   

   

  10

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/ignacik-marek-pazicky-anton-zivot-a-akafist-ku-svatemu-knazovi-mucenikovi-konstantinovi-bogorobskemu/

   

  12

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/pazicky-anton-ignacik-marek-ctihodny-starec-simeon-popovic-z-dajbare/

   

   

   

  15

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/kalendar-priprav-na-sviatky-narodenia-pana/

   

   

  16

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/pazicky-anton-modlitby-rodicov-za-deti/

   

   

  nepojmenovany-11

   

  http://www.dku.grkatpo.sk/pazicky-anton-tvoriva-modlitba/

   

   

  Počet videní: : 70
  Continue reading →
 • Posvätenie sviatočného dňa

  16. apríla 2021

  DKU PA – “Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju v dome Pánovom čítali vo sviatočný deň a v príhodné dni.“ /Bar 3,14/  Na sviatočné dni láme Katechetická komisia Prešovskej archieparchie Božie slovo k jeho lepšiemu poznaniu aj formou katechézy, kvízu či doplňovačky…. Adresátom týchto katechéz sú žiaci základných škôl. Začíname už túto nedeľu 18. apríla 2021 Treťou nedeľou po Pasche – o myronosičkách.

  Nedeľa 6. týždňa po Päťdesiatnici
  Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol
  Nedeľa 5. týždňa po Päťdesiatnici
  Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
  Nedeľa 4. týždňa po Päťdesiatnici
  Nedeľa 3 týždňa po Päťdesiatnici
  Sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milijúceho ľudí

  Nedeľa 2. týždňa po Päťdesiatnici
  Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
  Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých
   
  Päť desiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha

  Siedma nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu
  Nanebovstúpenie Pána
  Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko
  Šiesta nedeľa po Pasche   – o slepom
  Sv. Ján Teológ
  Piata nedeľa po Pasche – o samaritánke
  Štvrtá nedeľa po Pasche – o uzdravení porazeného
  Svätý Juraj
  Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách

  Počet videní: : 94
  Continue reading →
 • Objednávanie učebníc náboženstvo/náboženská výchova na školský rok 2021/2022

  12. apríla 2021

  DKÚ PA – 1.r. ZŠ (PZ a učebnica v jednom vydaní, RK, GK, HUN preklad) vydavateľstvo KPKC, objednávky vybavíme priebežne na našom webe https://kpkc.sk/shop/

  2.-4. r. ZŠ učebnice východný a západný obrad a VJM, objednávky vybaví vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol s.r.o. V teraz schválenom zozname nájdete aj PZ pre ŠZŠ 5.-9. r.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tieto PZ pre ŠZŠ vydavateľstvo neplánuje vydávať.
  Objednávanie učebníc pre 2.-4.r. ZŠ sa predlžuje o týždeň, teda do 19.04.2021 do 16.00 hod. Učebnice sa objednávajú na portáli: www.ucebnicenabozenstva.sk 5.-9. r. ZŠ a 1.-2. r. SŠ objednávanie sa  predlžuje do 15.06.2021 do 16.00 hod. /prevzaté a upravené od KPKC/

  Počet videní: : 59
  Continue reading →
 • Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka

  25. marca 2021

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci  s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Telogiczny) a Wydziałem Katechetycznym Kurii Matropolitalnej w Krakowie pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka, ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2021 v online forme prostredníctvom MS Teams. Pre účastníkov (poslucháčov) je potrebné zaregistrovať sa na adrese  martin.tkac@unipo.sk, a to zaslaním svojej emailovej adresy.

  Príloha

  Počet videní: : 56
  Continue reading →
 • Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu

  19. marca 2021

  DKÚ PA – Dňa 15. marca 2021 sa uskutočnil už tretí odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva / náboženskej výchovy, pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov. V súvislosti s pandémiou Covid-19 sa seminár konal online formou. Nosným predmetom seminára bola téma Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu.

  Ako uviedol lektor seminára prof. ThDr. Marek Petro, PhD., z Katedry systematickej teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove, ľudská dôstojnosť je v mnohých kultúrnych prostrediach prijímaná, ako základný princíp hodnotenia ľudských skutkov. V rámci svojich prednášok poukázal na skutočnosť, že o ľudskej dôstojnosti sa síce hovorí na rôznych úrovniach a grémiách, ale je potrebné hľadať odpoveď na základnú otázku, čo ľudská dôstojnosť je a kde sú jej korene. Účastníkom odborného seminára v logickom zdôvodňovaní predstavil korene ľudskej dôstojnosti, ktoré spočívajú v stvorení človeka na Boží obraz a podobu (porov. Gn 1, 26) a taktiež pertraktoval, že ľudská dôstojnosť spočíva v možnosti voľby, ktorú má zo všetkých stvorení na zemi iba človek. V ďalších častiach svojich prednášok poukázal na to, ako je ľudská dôstojnosť prakticky zneužívaná pri bioetických zásahoch a v ekológii. Účastníkom seminára na inšpiráciu ponúkol dve vypracované prípravy na vyučovaciu hodinu na tému Starostlivosť nebeského Otca o svet a človeka (pre 3. roč. ZŠ) a Príroda – dar od Boha (pre 2. roč. SŠ).

  Na realizovaný seminár sú od účastníkov pozitívne ohlasy, čo len nasvedčuje, že aj takáto forma online vzdelávania môže poslúžiť svojmu cieľu.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Odborný seminár – zmena

  5. marca 2021

  DKÚ PA – V súvislosti s pohrebom o. prof. ThDr. Vojtecha Boháča st., PhD mení sa dátum odborného seminára s názvom Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu z 8. marca na 15. marca 2021 so začiatkom o 9,00 h.

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Odborný seminár

  3. marca 2021

  DKU PA – Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborný seminár Apologetika katolíckej viery, ktorý sa uskutoční dňa 27. apríla 2021 s programom:

  09,00 – 10,15 h  Dôkaz existencie Boha

  10,15 – 10,30 h Prestávka

  10,30 – 11,15 h Dôkaz existencie prirodzeného zákona

  11,15 – 12,00 h Hľadanie identity Kristovej Cirkvi

  12,00 – 12,30 h Diskusia, záver

  Lektor: doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

  Prihláška: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2108

  Pozvánka

  Počet videní: : 59
  Continue reading →
 • Pozvánka

  16. februára 2021

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborný seminár Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2021 s programom:

  9,00 – 10,30 h  Vybrané bioetické problémy

  10,15 – 10,30 h Prestávka

  10,30 – 11,15 h Ekológia – súčasť  evanjelizácie

  11,15 – 12,00 h Ekológia na hodinách náboženskej výchovy

  12,00 – 12,30 h Diskusia, záver

  Lektor: prof. ThDr. Marek Petro, PhD. GTF Prešovskej univerzity v Prešove

  Prihláška: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2107

  Pozvánka

  Počet videní: : 106
  Continue reading →
 • Biblická súťaž, Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

  9. februára 2021

  DKÚ PA  – Biblická súťaž – pre tento školský rok bola biblická súťaž zrušená

  Biblia očami detí a mládeže – termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie zostáva nezmenený – do 31. marca 2021.

  Východní svätí pre súčasnosť –  termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie bol preložený – do 30. júna 2021.

  Biblická olympiáda – Milí učitelia, katechéti, kolegyne, kolegovia chceme v situácii, ktorá je pre nás nová, poukázať na zvýšenú pozornosť patriacu Božiemu slovu a povzbudiť vás všetkých k zapojeniu sa do Biblickej olympiády.

  Súťaž sme pripravili v online priestore (či už budú žiaci v škole alebo doma) a pripájame niekoľko podrobnejších informácií:

  – registrácia do dekanátneho (protopresbyterského) kola je spustená dnešným dňom

  – registráciu žiakov je potrebné urobiť aj v prípade, že ste pred časom posielali na katechetické stredisko prihlášku (resp. ste vypĺňali formulár)

  – zatiaľ je to umožnené školám, ktoré používajú EduPage

  – postup ako učiteľ zaregistruje troch súťažiacich za školu prikladáme v prílohe

  – registrácia je možná do začiatku dekanátneho (protopresbyterského) kola – 10. marec 2021

  Pripravujeme:

  – registráciu pre školy, ktoré nemajú EduPage

  – podrobné inštrukcie k priebehu súťaže

  – skúšobný test, kde si súťažiaci vyskúšajú formu jednotlivých úloh

  Registracia

  Počet videní: : 46
  Continue reading →
 • Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská schválené

  21. januára 2021

  DKU PA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  listom zo dňa 8. decembra 2020  schválilo Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova a jeho overovanie na vybraných základných školách.

  Svoj súhlas s uvedeným Kurikulom vyjadrila aj Rada hierarchov Prešovskej metropolie na svojom riadnom 28. zasadnutí dňa 26. februára 2020. Už v 2. polroku školského roka 2020/2021 sa začne s jeho overovaním na vybraných školách.

  Nové Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova sa vrátilo k blokovej metóde výučby o čo žiadali aj učitelia uvedeného predmetu. Zároveň má pomôcť k vnímať a žiť tradíciu svojej miestnej partikulárnej cirkvi.

  List MŠ, vedy, výskumu a športu SR

  Kurikulum pre MŠ

  Kurikulum pre ZŠ

  Počet videní: : 36
  Continue reading →