Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskom biskupstve Mons. Ján Hirka., Dr. h. c.., prešovský sídelný biskup v zmysle dekrétu pápeža Pia XI. Provido sane concilio zriadil 1. októbra 1993 Diecézny katecheticky úrad (vtedy stredisko) v Prešove. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA – Výtvarná realizácia projektu Východní svätí pre súčasnosť je zrkadlom predstavy žiakov a študentov v pohľade na svätého či blahoslaveného našej miestnej Cirkvi. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených ...
DKÚ PA - V školskom roku 2023/2024 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojilo 45 prác. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské ...
DKÚ PA - Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 21. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v ...
Jozef Šofranko - Vo štvrtok 21. marca sa v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Bardejove uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády so začiatkom v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po ...

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

 • Konštantínov boj

  Cisár Konštantín bol muž šľachetný a vysoko si vážil kresťanov. Presvedčil sa totiž o ich statočnosti, odvahe a spoľahlivosti. V tom čase ale kresťania znášali trpké krivdy za svoju vieru od vladára Maxencia, ktorý vládol nad západnou časťou rímskej ríše. Medzi Konštantínom a Maxenciom sa napokon rozpútal otvorený boj. Konštantín tiahol s 25 tisícovým vojskom cez Alpy k Rímu, kde sa mal odohrať rozhodujúci boj. V predvečer boja Konštantín videl, ako sa nad zapadajúcim slnkom zachvel kríž s nápisom: „V tomto znamení zvíťazíš!“ V noci sa mu zjavil Spasiteľ a žiadal, aby si vojsko dalo znak kríža na všetky zbrane. Cisár uposlúchol a dal sa do boja so štvornásobnou presilou. V boji zvíťazil a stal sa cisárom celej Rímskej ríše. V roku 313 dal kresťanom úplnú slobodu.

  Počet videní: : 40
  Continue reading →

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť  východných otcov 

 • O poslušnosti I.

  Či máme každého vo všetkom poslúchať, keď Pán nariadil: „A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve“ (Mt 5, 41) a Apoštol tiež učí: „… a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom“ (Ef 5, 21)? Rozdiel medzi tými, čo rozkazujú, nemá prekážať podriadeným splniť príkazy, lebo aj Mojžiš poslúchol dobrú radu Jetora. Avšak medzi rozličnými príkazmi môžu byť veľké rozdiely; niektoré sú v priamom rozpore s príkazom Božím, lebo ho alebo rušia, alebo narušujú tým, že obsahujú niečo zakázané. Iné zasa sú v súlade s prikázaním, alebo, hoci nie celkom výrazne, sa zhodujú s prikázaním, ale pričiňujú sa a pomáhajú splniť ho. Preto načim pamätať na slovo Apoštola: „… proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5, 20-22) a na inom mieste: …lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, aby bola poslušná Kristovi“ (2 Kor 10, 4-5). Preto keď nám niečo rozkazujú, čo je celkom v duchu Kristovho prikázania, alebo pomáha nám splniť ho, treba nám ho prijímať horlivejšie a usilovnejšie ako vôľu Božiu, vykonávajúc ten príkaz: „…znášajte sa navzájom v láske“ (Ef 4, 2).Keď nám niekto rozkazuje to, čo odporuje príkazu Pánovmu, alebo ho ruší a narušuje, vtedy treba povedať: „…Boha treba viac poslúchať ako ľudí“ (Sk 5, 29), pamätajúc na slovo Pánovo: „(Ovce) za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú“ (Jn 10, 5). Treba pamätať aj na slovo Apoštola, ktorý pre našu istotu opovážil sa dotknúť aj samých anjelov: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty“ (Gal 1, 8). Týmito slovami nás učí, že každý, kto miluje Pána, bude utekať od toho a hnusiť sa toho, kto by nás nahováral robiť to, čo Pán zakázal, hoci by to bol najbližší príbuzný alebo neobyčajne vynikajúci človek.

  Počet videní: : 23
  Continue reading →

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie