Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu!

home_1_00Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať   veriacich do plnosti     kresťanského života.”                                            Ján Pavol II.                             Apoštolská Exhortácia      Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskej eparchii, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha, v zmysle kan. 243, § 3 CCEO menoval dňa 16. januára 2004 Katechetickú komisiu Prešovskej eparchie, ktorú tvorí za každý protopresbyterát jeden kňaz, ktorý je zároveň vedúcim Oblastného katechetického strediska svojho protopresbyterátu. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Homo faber

    Hrdina románu Homo faber hovorí: „Často som sa pýtal, čo majú ľudia na mysli, keď hovoria o hlbokom ľudskom zážitku. Som technik. Som navyknutý vidieť veci tak, ako sú. Vidím všetko, o čom ľudia hovoria, veľmi presne. Nie som slepý. Vidím Mesiac nad púšťou Tamaulipa – vidím ho jasnejšie. Ale vidím ho ako masu hmoty, ktorá sa dá prepočítať a ktorá krúži okolo našej planéty. Vidím Mesiac ako otázku gravitácie, čosi fyzikálne zaujímavé… Ale čo je to zážitok krásy z pohľadu na Mesiac?“ Potom sa hrdina stretne s dievčaťom Sabeth. Toto dievča má schopnosť vidieť veci aj z druhej strany. Vtedy si hrdina románu začne klásť otázku, či jeho pohľad na svet je jediný možný, a najmä či je jediný správny? Začína chápať, čo všetko človek v živote a pre život potrebuje. A po smrti dievčaťa, ktoré mal rád, pochopí, že Sabeth videla veci ľudskejšie, hlbšie a omnoho obsiahlejšie. Jej mŕtve telo nie je už pre neho len vec a hmota – je to tajomstvo smrti, ktoré nemožno vyjadriť fyzikálne a biologicky. A toto tajomstvo je čosi nesmierne ľudské hlboké a plné významu. Nad týmto tajomstvom sa po tragickej smrti dievčaťa roztvárajú hĺbky a priepasti duchovného zraku technikovi a hrdinovi románu Homo faber.

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O tom, či sa máme starať o zajtrajšok

    Pán prikázal, aby sme neboli ustaraní o zajtrajšok (Mt 6, 34). Aký je správny význam tohto príkazu, lebo vidíme, že často sa staráme horlivo o veci potrebné pre úžitok a tak ich zhromažďujeme na dosť dlhý čas? Kto prijal učenie Pána: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť…“ (Mt 6, 33) a kto je presvedčený o pravdivosti jeho prisľúbenia, „a toto všetko dostanete navyše“, ten nebude zbytočne zaťažovať dušu starosťami života, ktoré udúšajú slovo, takže ostane bez úrody (Mt 13, 22). O dobrom boji za Božie zasľúbenie verí slovu Pána: „… robotník si zaslúži svoj pokrm“ (Mt 10, 10) a o ten pokrm sa vôbec nestará, ale pracuje a stará sa nie pre seba, ale pre príkaz Kristov, ako to ukázal a naučil Apoštol: „Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých…“ (Sk 20, 35). Lebo starať sa len o seba je odporným sebectvom, a starať sa a pracovať pre príkaz je chvályhodné rozpoloženie lásky ku Kristovi a bratom.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove