Rok 2023

 • V Prešove sa hovorilo o slobode a tolerancii

  19. decembra 2023
  Thlic. Peter Jakub  – Dnešným odborným seminárom s názvom Rozdielnosť muža a ženy, ktorý v priestoroch Národného inštitútu vzdelávania a mládeže /NIVAM/ v Prešove  pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy sa uzavrel blok odborného vzdelávanie v tomto kalendárnom roku. Odborný lektor seminára ThLic. Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde priniesol pre nás dejinný a súčasný pohľad vnímania človeka na človeka,  v pohľade významu a chápania slobody a tolerancie. V druhej téme sa z pohľadu medicíny, psychológie, antropológie osoby človeka  zameral na proces dospievania muža a ženy od jeho počatia po jeho dospelosť. Bol to obohacujúci a prakticky užitočne strávený čas.  Fotogaléria
  Počet videní: : 114
  Continue reading →
 • Žiaci a študenti navštevujúci Katolícke náboženstvo – východný obrad

  12. decembra 2023

  DKÚ PA – Na základe osobných dotazníkov, ktoré vypĺňajú kňazi v pastorácií a katechéti začiatkom školského roka, Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie vytvára štatistické údaje za daný školský rok. Počet katechizovaných žiakov a študentov na hodinách náboženstva/náboženskej výchovy nájdete tu

  Počet videní: : 38

  Continue reading →
 • Pozvánka na odborný seminár

  9. novembra 2023

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVAM pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár s názvom  Sexualita, ktorý sa uskutoční dňa 18. decembra  2023 v priestoroch NIVAM Prešov.

  Odborným lektorom seminára je ThLic. Peter Jakub

  Pozvánka

  Svoju účasť potvrdíte na: https://mpc-edu.sk/

  Počet videní: : 33

  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia v Stropkove.

  1. novembra 2023

  PaedDr. Mária Kopčáková – V dňoch 27.- 29.10.2023 sa v kláštore redemptoristov konali duchovné cvičenia pre katechétov náboženstva a učiteľov, na tému duchovné rozlišovanie pod vedením o.Pavla Tomka CSsR. Boli sme pozvaní zastaviť sa a vidieť seba vo vzťahu s Bohom a zjednotiť sa s Ním v modlitbe. Program v tieto dni bol bohatý cez prednášky, hodinky, rozjímania, sv. liturgie, v tichu a uctievaní pred najsvätejšou Eucharistiou ako aj obohacujúci film. Ak budeme žiť s vďačným srdcom voči Bohu, prítomnosti Jeho lásky a oslavujúc Ho, nikto nám radosť a pokoj nevezme. „A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. (Rim 8,27-28)“ V nedeľu sme odchádzali domov povzbudení a obohatení.

   
  Ďakujeme za tento požehnaný čas stíšenia a duchovnej obnovy.

  Počet videní: : 45

  Continue reading →
 • CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA – „POĎ VON!“

  27. októbra 2023

  V novembri očakávajte udalosť, ktorú si nemôžete nechať ujsť.

  Je ňou CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA s názvom „POĎ VON!“

  Konferencia je zameraná na kňazov, katechétov, kresťanských učiteľov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú spôsoby odovzdávania viery v dnešnom modernom svete. Miestom konania konferencie je Hotel SATEL v Poprade.

  Môžete sa tešiť na podnetné prednášky od inšpiratívnych rečníkov. Konferencia ponúka priestor pre  aktuálne témy, nové myšlienky a spôsoby ako oživiť a odovzdávať vieru. Účastníci nájdu priestor na diskusie, zdieľanie skúseností a praktické tipy pre prácu na poli katechézy. Bude to vynikajúca príležitosť spoznať nových ľudí a budovať sieť kontaktov.

  Pozvanie prijali a ako rečníci a lektori sa predstavia Dr. Petroc  Willey (USA), Bobette Huzovic (USA), o. biskupi Marek Forgáč a František Trstenský, doc. Tibor Reimer, doc. Branislav Kľuska, Marián Kolník, o. Martin Mekel, Renáta Ocilková a mnohí ďalší. Záštitu nad podujatím prevzal o. arcibiskup Bernard Bober.

  Detailnejšie informácie o programe nájdete na stránke www.kpkc.sk.

  Počet videní: : 38

  Continue reading →
 • 30. rokov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie

  11. októbra 2023

  Mgr. Martina Mosoriaková – „Biblia je plná príkladov a prirovnaní. Číslo tridsať  je v Biblii spájané s tridsiatimi striebornými za, ktoré predal Judáš Krista. A ako to súvisí s diecéznym katechetickým úradom? Biblisti hovoria, že Judášových tridsať  strieborných odštartovalo finále Ježišovho života, jeho umúčenie, kríž a následné slávne vzkriesenie. A Cirkev nič iné nehlása iba túto pravdu, že Kristus bol ukrižovaný i slávne vzkriesený o ktorej apoštol Peter povie: My sme toho svedkami. Cirkev toto ohlasovanie robí rôznymi spôsobmi a metódami a jednou z nich je aj diecézny katechetický úrad. Teda, bez Vás vladyka, vás kňazi a hlavne vás laickí ohlasovatelia tejto zvesti by diecézny katechetický úrad našej archieparchie nemohol existovať.“ Týmito slovami privítal dňa 7.októbra 2023 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári P.P.Gojdiča v Prešove vladyku Petra, kňazov a katechétov o. Peter Cap, riaditeľ  katechetického úradu, aby slávením eucharistie si pripomenuli 30. výročie jeho zriadenia. V homílii vladyka Peter, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie povzbudil učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v krásnej, ale o to náročnejšej práci ohlasovať Ježiša Krista na našich školách.

       Prednáškou o dôležitosti a význame katechézy nás obohatil otec doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.

       Spoločné stretnutie pokračovalo pri bielo prestretom stole, pri ktorom sme debatovali o vlastnej katechéze a skúsenostiach na školách kde pôsobíme. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu. Na mnohaja i blahaja lita !!!

       Diecézny katechetický úrad zriadil 1. októbra 1993 Mons. Ján Hirka, prešovský sídelný biskup ako Diecézne katechetické stredisko so sídlom v Prešove pre celú Gréckokatolícku cirkev na území Slovenska. Až  neskôr, v roku 1997 po zriadení Košického apoštolského exarchátu sa úrady vyčlenili. Povýšením  Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Súčasne boli zriadené aj Oblastné katechetické strediská pre jednotlivé protopresbyteráty s vedúcimi kňazmi, ktorí sa starajú o im zverených katechétov a súčasne zabezpečujú katechézu vo svojich protopresbyterátoch.

       V minulom školskom roku pôsobilo na poli školskej katechézy 126 kňazov a 42 katechétov a katechétiek. Hodiny náboženstva/náboženskej výchovy v minulom školskom roku navštevovalo 12 065 žiakov a študentov na všetkých typoch škôl v našej Prešovskej archieparchii.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 30

  Continue reading →
 • Odborný seminár v Prešove

  22. septembra 2023

  DKÚ PA, prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. – Už tradične odborným seminárom venovaným biblickým knihám pre biblickú súťaž a olympiádu sa začalo dňa 19. septembra stretnutie učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Prešovskej archieparchie v priestoroch NIVAM /Národný inštitút vzdelávania a mládeže/. V tomto školskom roku ide o tieto biblické knihy: GENEZIS 12 – 36, DANIEL 1 – 6, 13, Evanjelium podľa Jána, Žalm 27. Spoločná tém vybraných kníh: Vytrvať vo viere.

  V úvode riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ oboznámil učiteľov s aktivitami v tomto školskom roku, ktoré pripravuje diecézny katechetický úrad. Následne lektor priblížil účastníkom biblické rozprávania z cyklu biblických patriarchov s dôrazom na ich význam pre súčasnosť. Pri prorokovi Danielovi zároveň poukázal, aký dôležitý hodnotový význam majú biblické rozprávania v každom čase, keď človek musí čeliť a bojovať vždy nejakým spôsobom o náboženskú slobodu. Pri Evanjeliách podľa Lukáša a Jána poukázal na ich špecifikácie a pri Žalme 27 ako aj pri inej múdroslovnej literatúre upozornil na jej neochvejnú spojitosť s ľudským životom a miestom Boha v ňom v ľudskom šťastí, ale i pri riešení náročných životných situácií.

  Odborný lektor seminára: prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove

  Počet videní: : 52

  Continue reading →
 • 30. rokov Diecézneho katechetického úradu v Prešove

  29. augusta 2023

  DKÚ PA – Dňa 1. septembra 1993 zriadil vtedajší prešovský biskup Mons. Ján Hirka Diecézne katechetické stredisko s poslaním zabezpečovať katechetickú činnosť v celom Prešovskom biskupstve. Túto udalosť si spolu s učiteľmi náboženstva/náboženskej výchovy pripomenieme slávnostnou svätou liturgiou, ktorú bude sláviť vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie dňa 7. októbra v Gréckokatolíckom kňazskom seminári P.P. Gojdiča v Prešove.

  Pozvánka

  Počet videní: : 42

  Continue reading →
 • Pozvánka na odborný seminár

  21. augusta 2023

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVAM pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár  Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2023/2024, ktorý sa uskutoční dňa 19. septembra  2023 v priestoroch NIVAM Prešov.

  Odborným lektorom seminára je prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

  Svoju účasť potvrdíte na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4808

  Pozvánka

  Počet videní: : 64

  Continue reading →
 • Zmena v Katechetickej komisii Prešovskej archieparchie

  25. júla 2023

  DKÚ PA – Na základe žiadosti o. Ľuboslava Pulščáka o uvoľnenie z Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie, menoval vladyka Peter, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchiie o. Mirosláva Sentivana, správcu farnosti Jarabina za člena katechetickej komisie za protopresbyterát Stará Ľubovňa a o. Andreja šambronského, farára farnosti Sačurov za protopresbyterát Vranov nad Topľou – Čemerné.  

  Počet videní: : 32

  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže – celoslovenské kolo

  2. júna 2023

  DKÚ PA – Katolícko-katechetické a pedagogické centrum, n.o. so sídlom v Levoči zverejnilo výsledky celoslovenského kola Biblia očami detí a mládeže do ktorej boli zaslané aj prvé pri víťazné práce z každej kategórie archieparchiálneho kola z našej Prešovskej achieparchie. V 6. kategórii – gymnázia, SŠ a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií 2. miesto obsadila práca Bianky Polovkovej s názvom Odvaha prichádza od Boha z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a v 8. kategórii – A. špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím 2. miesto práca Vanesy Polhošovej s názvom Kráľovná Ester predstupuje pred kráľa zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni. Srdečne blahoželáme.

  Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.
  Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

  Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha ester a Prvý Petrov list

  Počet videní: : 53
  Continue reading →
 • Do Prešova zavítali mladí výtvarníci

  12. mája 2023

  DKÚ PA – Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove sa stal miestom stretnutia mladých výtvarníkov z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie s vladykom Petrom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie. Prví traja víťazi z každej kategórie archieparchiálneho – krajského kola v dvoch výtvarných súťažiach Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť prijali pozvanie na toto stretnutie a do Prešova zavítalo 34 žiakov a študentov v sprievode svojich rodičov a učiteľov. V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove boli o. kaplánom Jakubom Jurčišinom oboznámení s históriou chrámu i pokladmi, ktoré v podobe ostatkov našich svätých i blahoslavených, ktoré v sebe ukrýva. Nasledovala prehliadka priestorov a výstavky arcibiskupského paláca a samotné stretnutie s vladykom Petrom v sále biskupov. Každý zo súťažiacich predstavil vladykovi svoju prácu a bol odmenený diplomom i vecnými cenami. V tento deň sa v Katolicko- pedagogickom a katechetickom centre, n.o. /KPKC/ v Levoči konalo aj vyhodnotenie prác, ktoré v súťaži Biblia očami detí a mládeže postúpili z diecéznych kôl na celoslovenské. Výsledky neskôr budú zverejnené na stránke KPKC a stránke DKÚ PA.

  Dňa 3. mája počas konania metropolitného – celoslovenského kola BS arcibiskup Cyril, košický eparchiálny biskup vyhodnotil práce v súťaži Východní svätí pre súčasnosť.

  Záver stretnutia patril spoločnej fotografii a s archijerejským požehnaním sa zúčastnení pobrali do svojich domovov.

  Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha ester a Prvý Petrov list.

  Cieľom projektu Východní svätí pre súčasnosť je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť. V tomto školskom roku to bola Bl. Miriam Terézia Demjanovičová

  Fotogaléria

  Počet videní: : 51
  Continue reading →
 • Katechézy Dobrého pastiera – komplexný katechetický program pre deti od 3 do 12 rokov

  9. mája 2023

  Ľubomíra Capová – Pod týmto názvom sa niesol dňa 4. mája 2023 odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVAM a odborným lektorom seminára Mgr. Lenkou Bene, MBA.
  Zúčastnení mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou Átrií, v ktorých na
  Slovensku siedmy rok v rímskokatolíckych farnostiach sprevádzajú deti katechéti
  dobrého pastiera. KDP vznikli ako odpoveď na tichú prosbu dieťaťa: „Pomôž mi
  priblížiť sa k Bohu sám.“ Átrium KDP v sebe zahŕňa starostlivo pripravené prostredie
  a materiál, a tiež pripraveného dospelého s hlbokým vzťahom k deťom – ony
  spoločne s prácou v silenciu vytvárajú dieťaťu priestor na načúvanie Božiemu hlasu
  hovoriacemu s dieťaťom osobne a v úplnej jednoduchosti. Takýmto spôsobom
  vovádzajú dieťa do tajomstva viery, pričom rešpektujú vývinové obdobie dieťaťa.
  Výsledkom práce dieťaťa v Átriu je hlboko osobné a radostné prežívanie viery ako
  jedinečného vzťahu s Bohom.
  Prednášajúca prítomných zaujala nielen veľmi pútavou formou predstavenou
  prácou s deťmi, ale aj ručne vyrobenými pomôckami využívanými v Átriách
  a konkrétnymi ukážkami niektorých prezentácií pre deti. Veríme, že aj vďaka
  požehnaniu vladyku Petra sa toto veľmi hodnotné dielo rýchlo rozšíri a nájde svojich
  spolupracovníkov aj v gréckokatolíckych farnostiach, školách a materských škôlkach
  a sprostredkuje deťom stretnutie s Bohom ako Milosrdenstvom a Láskou.
  Činnosť v Átriu môžu kňazi a katechéti zažiť v pastoračnom centre našej
  farnosti Bardejov – Vinbarg, kde od septembra 2022 prebieha skúšobný rok.

  Počet videní: : 55
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2022/2023

  4. mája 2023

  DKU PA – V dňoch 2. a 3. mája vyvrcholil XXV. ročník Biblickej súťaže metropolitným – celolslovenským kolom  v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Súťaž otvoril vladyka Peter, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie svätou liturgiou za účasti dvanástich trojčlenných družstiev z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie a ich sprievodcov. Po chutnej večeri sa deti zapojili do Biblionára, kde si mohli overiť svoje vedomosti z Biblie.

        Druhý súťažný deň rozdelil družstvá podľa súťažných kategórií, kde si svoje vedomosti zo Skutkov apoštolov overili súťažiaci v B. kategórii /3. a 4. ročník ZŠ/ a vedomosti z veľkých biblických udalosti zas súťažiaci v A. kategórii /1. a 2. ročník ZŠ/.  Záver súťaže patril sláveniu sv. liturgie, kde arcibiskup Cyril, košický eparchiálny biskup diplommi a vecnými cenami odmenil každé družstvo.

  Na záver vladyka Cyril vyhodnotil aj metropolitné kolo výtvarného projektu Východní svätí pre súčasnosť.

        Biblickú súťaž organizuje len Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prostredníctvom svojich Diecéznych katechetických úradov. Je rozdelená do dvoch kategóri A. /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. /3. a 4. ročník ZŠ/. Do BS sa okrem škôl, na ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo – východný obrad môžu zapojiť aj gréckokatolícke farnosti, ktoré reprezentujú trojčlenné družstvá. Postupne cez školské, protopresbyterské a eparchiálne kolá sa víťazi stretávajú na metropolitnom kole za účasti našich vladykov. Predmetom pre štúdium v A. kategórii sú veľké biblické udalosti zo Starého i Nového zákona a v B. kategórii zvyčajne niektoré evanjelium, alebo ako v tomto prípade Skutky svätých apoštolov.

   

  Výsledková listina A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/
  Výsledková listina – B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/

  Fotogaléria

  Počet videní: : 112

  Continue reading →
 • Prešovská archieparchia už pozná víťazov archieparchiálneho kola BS a BO 2022/2023

  27. apríla 2023

  DKÚ PA – Dňa 25. apríla 2023 Gréckokatolícky kňazský seminár P.P. Gojdiča v Prešove privítal víťazov protopresbyterských kôl biblickej súťaže /BS/ v kategórii A (1. a 2. ročník ZŠ). Úvodným slovom pozdravil najmladších súťažiacich vladyka Peter Rusnák apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie a spoločne sme sa pomodlili Moleben k bl. biskupovi P.P. Gojdičovi, ktorý viedol o. Peter Milenky, vicerektor kňazského seminára. Po jeho skončení už nasledovala samotná súťaž. Predmetom súťaže pre túto vekovú kategóriu sú veľké biblické udalosti Starého i Nového zákona.

       Víťazom tejto kategórie sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ v Jakubanoch, druhé skončilo družstvo z CSŠ Duchnovičová Humenné a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku.

  Výsledková listina A.. kategória                                                                                   Fotogaléria

        Druhý súťažný deň bol venovaný starším súťažiacim. V biblickej olympiáde /BO/ sa v 1. kategórii /5. – 9. ročník ZŠ/ stretlo 16 družstiev zastupujúcich svoj protopresbyterát. Po úvodnom Molebene k bl. biskupovi Gojdičovi súťažiaci zostali v kaplnke a vypočuli si rozprávanie o histórii i súčasnosti nášho kňazského seminára z úst jeho špirituála o. Marka Kaľatu. Za ten čas súťažiaci z 2. kategórie /SŠ/ si prezreli video náhravky – ako jednej zo súťažných úloh, ktoré si doma pripravili. Po skončení si to zopakovali súťažiaci z 1. kategórie a potom sa obe kategórie pustili do ostatných súťažných úloh pod dohľadom odborných porôt, ktorým predsedali doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. a prof. ThDr. Daniel Slivka, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Diplomy a vecné ceny súťažiacim v zastúpení vladyku Petra odovzdal o. Vladimír Sekera Mikluš, rektor kňazského seminára. Predmetom pre štúdium BO boli Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester a Prvý Petrov list.

        Víťazom sa v 1. kategórii /5. – 9. ročník ZŠ/ stalo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, na druhom mieste skončilo družstvo zo ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou a na treťom mieste družstvo z CSŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade.

         V 2. kategórii /SŠ/ prvé miesto obsadilo družstvo z Gymnázia J,A, Raymana v Prešove, druhé miesto družstvo z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove a tretie miesto družstvo z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Obe víťazné družstvá z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole.

  Výsledková listina 1. kategória   Výsledková listina 2. kategória   Fotogaléria

  Scénky – 1. kategória
  Bardejov – CSŠ Bardejov,    Giraltovce – ZŠ Okrúhle, Hanušovce nad Topľou – ZŠ Hanušovce nad Topľou, Hrabské – ZŠ Kružlov, Humenné – ZŠ Hrnčiarska Humenné, Medzilaborce – ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom, Orlov – ZŠ s MŠ Orlov, Poprad – CSŠ sv. Jána Pavla II. Poprad, Prešov – SŠ T. Ševčenka Prešov, Sabinov – ZŠ Komenského Lipany, Stará Ľubovňa – ZŠ s MŠ Kamienka, Stropkov – ZŠ s MŠ Bukovce, Svidník – CZŠ sv. Juraja Svidník, Vranov nad Topľou – Čemerné – ZŠ Sačurov, Vranov nad Topľou – mesto – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou.

  2. kategória
  Bardejov – Gymnázium L. Stöckela Bardejov, Humenné – Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné, Poprad – SŠ D. Tatarku Poprad, Prešov – Gymnázium J A. Raymana Prešov, Vranov nad Topľou – mesto – SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou.

         Posledný súťažný deň, 27. apríl, opäť začínal molebenom, ktorý viedol rektor kňazského seminára o. Sekera Mikluš za účasti vladyku Petra, ktorý opäť povzbudil súťažiacich biblickej súťaže v B. kategórii /3. a 4. ročník ZŠ/ krátkou katechézou.

  Víťazom tejto kategórie sa stalo družstvo zo ZŠ Pugačevova v Humennom, druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Duchnovičova vMedzilaborciach a tretie miesto obsadilo družstvo zo SŠ bl. biskupa Gojdiča v Prešove. Predmetom pre túto kategóriu boli Skutky svätých apoštolov. Prvé tri víťazné družstvá z A. a B. kategórií  nás budú reprezentovať na Metropolitnom/celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch  2. a 3. mája v Juskovej Voli.

  Výsledková listina B. kategórie                                                                                     Fotogaléria

        Biblickú súťaž /v tomto školskom roku ide o jubilejný 25. ročník/ organizuje len Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prostredníctvom svojich Diecéznych katechetických úradov. Je rozdelená do dvoch kategóri A. /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. /3. a 4. ročník ZŠ/. Do BS sa okrem škôl, na ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo – východný obrad môžu zapojiť aj gréckokatolícke farnosti, ktoré reprezentujú trojčlenné družstvá. Postupne cez školské, protopresbyterské a eparchiálne kolá sa víťazi stretávajú na metropolitnom kole za účasti našich vladykov. Predmetom pre štúdium v A. kategórii sú veľké biblické udalosti zo Starého i Nového zákona a v B. kategórii zvyčajne niektoré evanjelium, alebo ako v tomto prípade Skutky svätých apoštolov.

          Biblickú olympiádu /v tomto školskom roku 21. ročník/ organizuje Ministerstvo vedy, výskumu a športu a Konferencia biskupov Slovenska cez Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. spolu s jednou z diecéz. V tomto školskom roku je to Bratislavská arcidiecéza. Do BO sa zapájajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu. Postupne cez triedne, školské, protopresbyterské, eparchiálne kolá sa víťazi z oboch kategórií stretávajú na celoslovenskom kole. Odborná komisia pre BO pripraví niektoré starozákonné a novozákonné knihy, ktoré sú predmetom štúdia. Jednou zo súťažných úloh v oboch kategóriách je pripraviť scénku z biblických kníh, kde v 1. kategórií sú kritéria zamerané na jej dobovosť, kým v 2. kategórii ide o biblický odkaz pre súčasnosť.

  Počet videní: : 96

  Continue reading →
 • Pozvánka na odborný seminár

  21. apríla 2023

  DKU PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVAM pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár  Katechézy Dobrého pastiera – komplexný katechetický program pre deti od 3 do 12 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 4. mája  2023 v priestoroch NIVAM Prešov.

  Odborným lektorom seminára je Mgr. Lenka Bene, MBA.

  Svoju účasť potvrďte prihlásením na https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4427

  Pozvánka

  Počet videní: : 93

  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2022/2023 – archieparchiálne kolo

  6. apríla 2023

  DKÚ PA – V školskom roku 2022/2023 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojilo 57 prác. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 10. mája 2023 do Prešova, kde si z rúk vladyku Petra apoštolského administrátora sede vacanze Prešovskej archieparchie  prevezmú diplomy a vecné ceny.

            Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.
  Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha ester a Prvý Petrov list

           Víťazné práce z Prešovskej archieparchie postupujúce na celoslovenské kolo si môžete prezrieť  tu

  .

  Počet videní: : 177

  Continue reading →
 • Východní svätí pre súčasnosť 2022/2023

  4. apríla 2023

  DKÚ PA – Výtvarná realizácia projektu Východní svätí pre súčasnosť je zrkadlom predstavy žiakov a študentov v pohľade na svätého či blahoslaveného našej miestnej Cirkvi.

                 Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

       V tomto školskom roku to bola Bl. Miriam Terézia Demjanovičová. Do archieparchiálneho kola postúpilo 60 prác. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 2. a 3. mája 2023 vladyka Cyril, košický eparcha, vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 10. mája 2023 do Prešova, kde si z rúk vladyku Petra, apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie prevezmú diplomy a vecné ceny.
  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  15. ročník 2022/2023 – Bl. Miriam Terézia Demjanovičová

  14. ročník 2021/2022 – Návšteva pápeža Františka na Slovensku
  13. ročník 2020/2021 – 100 výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska
  12. ročník 2019/2020 – 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony
  11. ročník 2018/2019 – Sedempočetníci
  10. ročník 2017/2018 – 200. rokov Prešovského biskupstva
  9. ročník 2016/2017 – Bl. Jozafáta Hordaševská
  8. ročník 2015/2016 – Svätý Ján Krstiteľ, Pánov predchodca                           

  7. ročník 2014/2015 – Svätý Jozafát Kuncewycz, biskup a mučeník
  6. ročník 2013/2014 – Svätý Mikuláš
  5. ročník 2012/2013 – Svätí Cyril a Metod
  4. ročník 2011/2012 – Blahoslavený Teodor Romža
  3. ročník 2010/2011 – Blahoslavený Vasil Hopko
  2. ročník 2009/2010 – Blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR
  1. ročník 2008/2009 – Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, OSBM

  Počet videní: : 171

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné

  29. marca 2023

  o. Michal Kočiš .- Dňa 29.3.2023 sa stretli súťažiaci BO a BS protopresbyterátu Vranov – Čemerné  na spoločnej modlitbe 3.času, ktorú viedol otec protopresbyter Mgr.Peter Gavaľa. Súťaž sa konala v CVČ Barka v Juskovej Voli. Po skončení spoločnej modlitby  sa všetci súťažiaci presunuli  do pripravených učební. Žiaci preukazovali svoje vedomosti, ktoré ich zoradili nasledovne :

  Kategória A  

  1.ZŠ Zámutov (Adam Oleksinčin, Tomáš Brehový)
  2.ZŠ Banské ( Mária Kochanová, Vanesa Šmatárová, Hana Dargajová)

  Kategória B

  1.ZŠ  Sečovská Polianka (Emanuel Lach, Tatiana Trellová, Simona Nemčíková )
  2.ZŠ  Dlhé Klčovo (Bibiána Dzurovčinová, Eliška Sejková)
  3.Farnosť Cabov (Dominik Uchalik, Gabriel Mráz, Nella Škrabalová)

   

  1.kategória BO

  1.ZŠ Sačurov (Michaela Dargajová, Alžbeta Dargajová )
  2.ZŠ Sečovská Polianka (Damián Pálfi, Jakub Palfi, Sebastián Uličný)
  3.ZŠ Kukučínova ( Viktória Goroľová, Sandra Ilčíková, Samuel Bambuch)

  Po  chutnom obede nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien a diplomov. Spoločne  sme poďakovali Bohu za krásne  spoločenstvo. Veríme, že poznávanie Svätého písma  nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže vytvoriť si bližší vzťah k Bohu.

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme veľa  úspechov v eparchiálnom kole a tešíme sa na ďalší ročník!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 118

  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto 2023

  29. marca 2023

  o. Miloš Baran – Dňa 28. marca 2023 sa v priestoroch ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou uskutočnilo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.  Do súťaže sa zapojilo 10 družstiev v 4 kategóriách s celkovým počtom súťažiacich 29.

  Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, katechétke, rehoľným sestrám a kňazom, ktorí ich k účasti povzbudili  a pripravovali.

  Výsledky v jednotlivých kategóriách:

          A. kategória
  1. miesto: ZŠ Bernolákova (Oliver Settey, Tamara Labanová, Tabita Harvilková)
  2. miesto: ZŠ Sídlisko II (Daniel Palej, Soňa Bačovčinová, Alžbeta Virostková)

         B. kategória
  1. miesto: ZŠ Sídlisko II (Viktor Steeno, Noemi Palejová, Simona Mižovová)
  2. miesto: ZŠ Juh (Edita Fedorová, Štefánia Mikulová, Peter Dzurjanin)
  3. miesto: ZŠ Bernolákova (Tomáš Nábožný, Alexander Cabovský, Nataša Harvilková)
  4. miesto: ZŠ Čičava (Barbora Bartková, Katarína Faková, Jazmína Davidová)

         1. kategória
  1. miesto: ZŠ Bernolákova (Sára Labanová, Liana Kukurucová, Tomáš Pivovar)
  2. miesto: ZŠ Sídlisko II (Alexandra Mižovová, Zuzana Gavaľová)
  3. miesto: ZŠ Juh (Michal Jančišin, Marcus Kaščák, Jakub Sisák)

  Fotogaléria

  Počet videní: : 75

  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a Biblická súťaž vo Svidníku

  29. marca 2023

  p. Pavol Feník – Dňa 29.3.2023 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž. Biblickej olympiády sa zúčastnilo jedno družstvo 5.-9. Ročníka CZŠ Svätého Juraja vo Svidníku, ktoré získalo úctyhodných 52 bodov.

              Biblickej súťaže A kategórie sa zúčastnili tri súťažné družstvá – CZŠ sv. Juraja, ZŠ Karpatská Svidník a Gréckokatolícka farnosť Svidník. Víťaznou skupinou sa stali žiaci CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, zo ziskom 34 bodov (2.miesto Farnosť Svidník – 30 bodov a 3. Miesto ZŠ Karpatská – 29 bodov)

              V B kategórii súťažili tri družstvá – CZŠ sv. Juraja, ZŠ 8. mája Svidník a Gréckokatolícka farnosť Svidník. Prvenstvo získala Farnosť Svidník s 24 bodmi, nasledovala CZŠ sv. Juraja s 23,5 bodmi a tretie miesto obsadila ZŠ 8 mája s 21 bodmi.

              Celé podujatie začalo úvodnou modlitbou s slovom ktorým sa nám prihovoril o. protopresbyter Radovan Kuzmiak. Nasledovalo rozdelenie do skupín a samotná súťaž v jednotlivých triedach.

              Po skočení všetkých kôl nasledovalo vyhodnotenie, povzbudenie do ďalšieho štúdia a odovzdanie vecných cien nielen pre víťazov, ale každý si domov odniesol darček.

  Po záverečnej modlitbe sa všetci vrátili do svojich škôl.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 54

  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a Biblická súťaž v Stropkove

  29. marca 2023

  o. Peter Olšavský – V utorok 28. marca 2023 sa deti a mládež z nášho Stropkovského protopresbyteriátu spolu so svojimi kňazmi a katechétmi stretli v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove na Biblickej olympiáde a Biblickej súťaži.  21 súťažiacich biblistov sa po úvodnom privítaní a spoločnej modlitbe rozdelili do troch kategórií. Jednotlivé družstvá sa umiestnili v tomto poradí:

  Biblická súťaž

  Kategória A (1. a 2. ročník)

  1. miesto: ZŠ a MŠ Bukovce (Sofia Šlepecká, Nela Šlepecká, Peter Galajda)
  2. miesto: ZŠ Mlynská Stropkov (Martin Vanda, Simon Vanda, Klára Vatraľová)
  3. miesto: ZŠ a MŠ Havaj (Noemi Nergešová, Adam Pecúch, Rebeka Nergešová)

   

  Biblická súťaž

  Kategória B (3. a 4. ročník)

  1. miesto: ZŠ Chotča (Tobiáš Bujdoš, Lukáš Bujdoš)
  2. miesto: ZŠ a MŠ Bukovce (Alex Božik, Marianna Bučková, Michal Palej)
  3. miesto: ZŠ a MŠ Havaj (Filip Nergeš, Filip Pecuch, Richard Darivčák)

   

  Biblická olympiáda

  1. kategória (5. – 9. ročník)
   1. miesto: ZŠ Bukovce (Henrieta Bučková, Kamila Šaková, Slavomíra Palejová)

   

  Všetkým súťažiacim odovzdal vedúci OKS Stropkov o. Peter Olšavský a stropkovský protopresbyter o. Slavomír Tarasovič diplomy a vecné ceny. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním. Úprimné „Pán Boh zaplať“ patrí všetkým kňazom a katechétom, ktorí  pripravovali súťažiacich a ďakujeme aj  všetkým  zúčastneným deťom.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 51

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Stará Ľubovňa

  29. marca 2023

  o. Ľuboslav Pulščák – Dňa 28.03.2023 sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ vo Veľkom Lipníku protopresbyterátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyterátu.

  V kategórii A ( 1.a 2. ročník) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Alexander Dufala, Ema Katrenčová, Viktória Mačugová . Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Kamienka v zložení: Peter Halgaš, Lenka Vislocká, Daniela Sipková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Komenského Stará Ľubovňa v zložení: Simona Gergeľčíková, Anna Katarína Siváková, Darius Rusiňák

  V kategórii B ( 3.-4. ročník ) zvíťazilo družstvo  ZŠ s MŠ Kamienka v zložení : Zuzana Arendáčová, Júlia Zimová, Anastázia Palubová. zložení :  Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení Ľubomír Fidermák, Sára StempováDominika Kareničová. :

  Na treťom  mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení: Jakub Kuľanda, Paulína Petrišinová, Lukáš Jurščák.

  V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Kamienka v zložení Adam Arendáč, Elena Sipková, Lenka Zimová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zloženi Timea Rybárová, Patrik Dudlák, Elizabet Čarnotová. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení Viktória Lipovská, Ema Grajzingerová, Karin Hajasteková.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 71

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Snina

  29. marca 2023

  o. Martin Barna – V utorok 2. marca 2023 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Snine. Uskutočnilo sa už tradične v Cirkevnom centre voľného času. Úvodnú modlitbu a privítanie predniesol o. Maroš Prejsa. Dvadsaťšesť súťažiacich súťažilo v štyroch kategóriách. Víťazi v jednotlivých kategóriách sa umiestnili v tomto poradí:

  Biblická súťaž
  A. Kategória (1. a 2. ročník Zš)
  1. miesto: ZŠ a MŠ Stakčín (Matej Sentivan, Peter Demjanovič, Andreas Senka )

  B. kategória (3.-4. ročník Zš)
  1. miesto: ZŠ a MŠ Kolonica (Ema Kuzmová, Alexandra Kapustová, Alexandra Berezňaninová)
  2. miesto: ZŠ Študenstká Snina (Filip Barna, Bruno Barna, Oliver Kmec)
  3. miesto: ZŠ P. O. Hviezdoslava ( Samuel Špitalik, Radovan Starec)

  Biblická olympiáda (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. miesto: ZŠ Študenstká (Tobias Dutka, Dávid Barna, Matúš Beca)
  2. miesto: ZŠ a MŠ Stakčín (Daniel Demjanovič, Jakub Špitalik, Alexej Piteľ)
  3. miesto: ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič (Jana Čurhová, Filip Olach, Matej Čurha)

  Biblická olympiáda (SŠ)
  1. miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina (Sebastián Gergelčík, Andrea Galandová, Lukáš Lipa)

  Fotogaléria

  Počet videní: : 101

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinovskom protopresbyteráte

  29. marca 2023

  o. Jozef Špes – Dňa 28. marca 2023 sa v priestoroch Obecného úradu na Milpoši uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Sabinov.  Podujatie sa začalo spoločnou modlitbou. Potom sa súťažiaci rozišli podľa jednotlivých kategórii do pripravených miestností, kde si mohli preveriť svoje znalosti z biblie. Biblická súťaž zahŕňa dve kategórie, a to A. kategória – prvý a druhý ročník základných škôl a B. kategória – tretí a štvrtí ročník základných škôl. V A. kategórii súťažili štyri družstvá a víťazom sa stala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Drienica v zložení: Lukáš Dudič, Adam Jesenský a Oliver Jesenský. Druhé miesto získala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Milpoš v zložení: Ema Figurová, Michaela Straková a Ján Špes. Tretie miesto získala ZŠ Milpoš v zložení: Paulína Andraščíková, Jakub Hrabčák a Maxim Straka. V B. kategórii súťažilo päť družstiev a víťazom sa stala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lipany v zložení: Dominika Filičková, Bianka Petríková a Stanislav Žilka. Druhé miesto získala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Drienica v zložení: Jakub Kašaj, Monika Olejárová a Monika Žihalová. Tretie miesto získala ZŠ Milpoš v zložení: René Džačovský, Elena Figurová a Damián Pillár. V biblickej olympiáde sa súťažilo v 1. kategórii, ktorá zahŕňa ročníky druhého stupňa základných škôl. V tejto kategórii sme mali tri družstvá a víťazom sa stala ZŠ Komenského v Lipanoch v zložení: Karolína Andraščíková, Mária Rút Kačeňáková a Jozef Špes. Druhé miesto získala ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves v zložení: Adela Rabatínová, Veronika Rabatinová a Kamil Straka. Tretie miesto získala ZŠ Komenského Sabinov v zložení: Alica Dujavová, Matúš Kravec a Michaela Šoltysová. Po skončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie s odovzdaním diplomov a hodnotných cien.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 68

  Continue reading →
 • BO a BS v protopresbyteráte Prešov

  29. marca 2023

  o. Marián Feckanič – Dňa 28.3.2023 sa konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov v priestoroch

  ZŠ Lesnícka v Prešove. Po úvodnom privítaní p. riaditeľky Ing. Marty Ichniovskej nasledovala spoločná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po nej sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 57 súťažiacich.

  Každá súťaž má svojich víťazov, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

  A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Ester Krenická, Matej Potočňák, Mária Tothová
  2. ZŠ Šrobárova, Prešov – Liana Dobiašová, Klára Oleárová, Alexandra Varadzinová
  3. ZŠ s MŠ Sedlice – Diana Kontrošová, Dominika Tomaščinová

  B. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Ella Krenická, Gabriela Feckaničová, Timea Mikulášková
  2. ZŠ Šrobárova, Prešov – Adam Šebej, Sebastián Oleár, Gabriel Varadzin
  3. Spojená škola T. Ševčenka, Prešov – Amélia Bobáková, Karolína Janigová, Edita Poláková

  1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. Spojená škola T. Ševčenka, Prešov – Juliána Pazdičová, Daniel Mikita, Maxine Stošeková
  2. ZŠ Československej armády, Prešov – Nina Čekanová, Ján Čekan, Mária Kočiščinová
  3. ZŠ Bajkalská, Prešov – Tamara Kizáková, Filip Popík, Šimon Kron

  2.kategória (SŠ)
  1. Gymnázium J.A.Raymana, Prešov – Lívia Anna Becová, Alexandra Kandrová, Soňa Krenická
  2.SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov – Miroslava Kasiňáková, Slavomíra Simková, Sofia Zavacká
  3. Gymnázium bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Emma Holečková, Juraj Ondovčík, Stanislav Seman

  Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Rastislav Baka a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí:

  • pani riaditeľke školy za poskytnutie priestorov
  • sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli k zakúpeniu cien a občerstvenia. Okrem víťazov si každý zúčastnený odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Tvoje meno som si vpísal do dlaní.“ (porov. Iz 49,16).
  • Prítomným kňazom, rehoľným sestrám a pani katechétke za pomoc pri priebehu súťaže.

   Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali  premôcť samých seba,  zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich!

  Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom. Zároveň im zablahoželal ku dňu učiteľov a dal im darček na pamiatku za prípravu detí a pomoc počas súťaže a olympiády.

  Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 45

  Continue reading →
 • BS a BO 2023 v protopresbyteriáte Poprad

  29. marca 2023

  o. Martin Snak – Dňa 28.03.2023 sa v preistoroch gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra a Pavla v Poprade uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 9 družstvách 24 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojila jedna farnosť, tri základné školy a jedna stredná škola. V nabitej konkurencii napokon zvíťazili:

  V biblickej súťaži v A. kategórii (1.-2. ročník ZŠ):
  1. miesto – Gréckokatolícka farnosť Svit (Joachim Snak, Adela Plšíková, Miriam Bartošová).
  2. miesto – ZŠ a MŠ Tajovského PP (Elizabeth Rusiňak, Oívia Hlebová, Nicol Barborková).
  3. miesto – ZŠ a MŠ Dostojevského PP (Kristína Ondrušová, Nina Očipková, Mia Szábová).

  V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ a MŠ Tajovkého PP (Gabriela Lichvarčíková, Daniela Lešundáková, Soňa Legutká).
  2. miesto – ZŠ a MŠ Dostojevského PP (Miriam Ondrušová, Júlia Kroczeková).

  V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník):
  1. miesto – CSŠ sv. Jána Pavla II. PP (Filip Nastišin, Kristína Nastišinová, Patrik Pavličko).
  2. miesto – ZŠ a MŠ Dostojevského PP (Jakub Kroczek, Stella Mária Odrušová, Kristína Šimšajová).
  3. miesto – ZŠ a MŠ Tajovského PP (Andrej Džugan).

  V 2. kategórii (Stredné školy):
  1. miesto – Gymnázium D. Tatarku PP (Zuzana Šimšajová, Timotej Vislocký, Kristián Kostelník).

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 68

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Orlov

  29. marca 2023

  o. Ľubomír Karaffa – Dňa 28. marca 2023 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  v kategórii B: Farnosť Vislanka  a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Orlov.

  Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 42 súťažiacich  v  14 – tich družstvách.  Po privítaní riaditeľky ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Jána Pavlíka  boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín.

  V BS kategórii A sa zúčastnilo 5 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Nikola Rabatinová, Hanna Kačmariková, Alexandra Mačurová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Čirč / Tatiána Prihodová, Zara, Gernátová, Liliana Lizáková /. Na treťom miesta skončilo družstvo z Farnosti Vislanka /Rebeka Kurucová, Lea Mária Kušnirová, Marko Príhoda/.

  V BS kategórii B sa zúčastnilo 6 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo Farnosti Vislanka / Timea Prihodová, Michal Haščák, Sára Struková /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Údol  /Petra Kovalčíková, Eliška Šlampiaková, Alena Blažovská / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Malý Lipník / Matej Kuča, Martin Terkanič, Nikolas Šviderský /.

  Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo z ZŠ s MŠ Orlov / Ivana Dufalová, Ján Dufala, Eva Mária Pavlíková /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Jerguš Iľaščík, Vivien Chovancová, Martin Mucha /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Lubotín / Alex Škapura, Sandra Škapurová, Adela Jarkovská /.

  Na záver súťaže a olympiády boli vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

  Za poskytnuté priestory a výbornú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  Mgr. Jane Muchovej.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 70

  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach

  29. marca 2023

  o. Vladislav Petrík – Dnes 28.3.2023 sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala v priestoroch ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 5 súťažných družstiev.

  V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Hanka Černegová, Dominika Husárová, Marianna Rjabá zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Miriama Feckaničová, Radka Pirníková, Sandra Masiová zo ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach.

  V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Zuzana Čulyová, Kornélia Senderáková, Anna Kudláčová zo ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom.

  Boh sa prostredníctvom Svätého Písma chce svojim slovom prihovoriť a  ponúknuť každému človeku bez rozdielu v každej dobe. To, že Boh hovorí, bolo možné vidieť na odhodlaní mladých účastníkov Biblickej súťaže a Biblickej Olympiády v protopresbyterskom kole v protopresbyteráte Medzilaborce. Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Potom účastníci spoločne s členmi poroty sa odobrali na svoje súťažné stanoviská, aby sa už plne sústredili na súťaž. Tá sa niesla v pokojnom duchu. Žiaci si preverovali svoje získané vedomosti o poznaní biblických textov Starého a Nového Zákona, ktoré tvorili základ súťažných kôl. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vyjadril veľkú vďaku Pánu Bohu za to, že aj dnes sú deti a mládež, ktorí čítajú Božie Slovo, snažia sa, aby si z neho čosi zapamätali, ale hlavne, aby podľa tohto slova aj žili.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 38

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v šk. roku 2022/2023 v Humennom

  29. marca 2023

  o. Vladimír Noga – Dňa 28. marca 2023 sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže (1. – 4. ZŠ) a Biblickej olympiády (5. – 9. ZŠ a SŠ). Samotná súťaž a olympiáda začala modlitbou Veľkopôstneho molebenu v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, ktorý slávil o. ThDr. Miroslav Iľko, PhD. protopresbyter a farár farnosti Humenné.

              V dvoch kategóriách Biblickej súťaže A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ) súťažilo 4 a 5 družstiev a Biblickej olympiády v 1. kategórii (5. – 9. ZŠ) a v 2. kategórii (SŠ) súťažilo  8 a 6 družstiev. Víťaznými družstvami sú:

  kat. A. /1.a 2. roč./ 

  1. miesto: CSŠ Duchnovičová HumennéJakub Skoupil, Ján Kontuľ, Anna Lecáková
  2. miesto: ZŠ Dar. Hrdinov Humenné – Ema Fejková, Sebastián Ján Makara, Timotej Kašay
  3. miesto: ZŠ J. Švermu Humenné – Olívia Meričková, Izabela Mergová, Nina Mochnáčová

  kat. B. /3. a. 4 roč./
  1. miesto: ZŠ Pugačevova Humenné – Štefan Lelič, Daniel Poľačko
  2. miesto: ZŠ Dar. Hrdinov Humenné – Ján Stretavský, Ela Myciová, Jakub Lepót
  3. miesto: ZŠ Kudlovská Humenné – Adam Barna, Anna Dudová

  1. kat. 1. /5. -9. roč./
  1. miesto: ZŠ Hrnčiarska Humenné – Soňa Jenčová, Patrik Mačoško, Jakub Lipčak
  2. miesto: ZŠ Dar. Hrdinov Humenné – Michal Barna, Adam Jasik, Matej Kalanin
  3.miesto: ZŠ SNP Humenné – Rebecca Frandoferová, Tamara Mergová, Jakub Šepeľa

  2.kat. 2. /SŠ./
  1. miesto: Gymnázium sv. Jána ZlatoústehoMatúš Mačoško, Marek Jasík, Sára Frandoferová
  2. miesto: Gymnázium gen. L. SvoboduJana Magurová, Ema Švigárová, Lívia Kuľhová
  3. miesto: Stredná zdravotnícka škola – Michaela Mrizová, Vanesa Kuľhová, Slávka Varichajová

  Diplomy a ceny odovzdal o. Mgr. Ján Frandofer, zástupca humenského protopresbytera.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 134

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v dekanáte Hrabské 2023

  29. marca 2023

  o. Martin Kozej – Dňa 28.03.2023 sa v Kultúrnom dome v Gerlachove uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády dekanátu Hrabské. V dvoch kategóriách súťažili deti a mladí z Gerlachova a Kružlova, za účasti o. dekana Michala Kuruca a o. Lukáša Šoltýsa, ktorí boli zároveň aj členmi poroty. V neľahkých otázkach to našim deťom šlo veľmi dobre, čoho dôkazom boli aj tesné výsledky víťazov. V A kategórii Biblickej súťaže zvíťazilo družstvo  zo Základnej školy v Gerlachove a v 1. kategórii Biblickej olympiády zvíťazilo družstvo zo Základnej školy v Kružlove. Všetkým zúčastneným prajeme veľa milostí zo získaných informácií a víťazom veľa múdrosti v ďalších kolách už na Krajskej úrovni.

  Výsledky:

  A kat. BS:
  1. miesto:  Adelka Ždiňáková, Nina Hanuščáková, Vladka Micheľová
  2. miesto: Oliver Kovalčík, Loriánka Bereščáková, Robko Cundra

  1. kat. BO:.
  1. miesto: Ester Kurucová, Stanislav Oslacký, Gabriela Mokrišová

  Fotogaléria

  Počet videní: : 47

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

  29. marca 2023

  o. Marek Saraka – Základná škola v Hanušovciach nad Topľou sa v utorok 28. marca 2023 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe súťažiaci predviedoli svoje poznatky zo Svätého Písma.

  Vyhodnotenie:

  Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Matiaška: Juraj Mráz, Damián Černický, Jozef Holoďak
  2. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Sabina Lešková, Anna Demčáková, Daniela Baranová

   

  Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Terézia Anna Semanová, Noemi Digoňová, Lukáš Hric

  Diplomy a vecné ceny odovzdával o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 40

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce 2023

  29. marca 2023

  o. Matúš Verba – Dňa 28.3.2023 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 17  žiakov v šiestich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do priestorov Základnej školy a Obecného úradu, kde si zmerali sily v získaných vedomostiach.

  Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

  Biblická súťaž
  A. Kategória (1. a 2. ročník Zš)
  1. miesto: Farnosť Mlynárovce (Klára Verbová, Ján Horochonič, Sofia Ferencová )
  2. miesto: Základná škola Kračúnovce (Ema Onuferová, Dávid Fabuľa, Bystrík Lechman)
  3. miesto: Základná škola Rovné (Petra Štefanišinová, Barbora Šamková, Kristián Šamko )

  B. kategória (3.-4. ročník Zš)
  1. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Katarína Prusáková, Klára Jurčová, Benjamín Štefanik)
  2. miesto: Základná škola Rovné (Kristína Šamková, Nikola Ferencová, Matias Miko)

  Biblická olympiáda (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. miesto: Základná škola Okrúhle (Diana Durkotová, Bibiána Skorohidová )

  Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Martin Belas a o. Matúš Verba, vedúci OKS. Vďačnosť patrí riaditeľke základnej školy Vladimíre Vanatovej, starostovi obce Stanislavovi Viravcovi, kňazom protopresbyteriátu a zamestnancom obce za pomoc v organizácii súťaže.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 83

  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BS a BO – Bardejov 28.3.2023

  28. marca 2023

  o. Jozef Šofranko – V utorok 28. marca sa v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Bardejove uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády so začiatkom v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po modlitbe nasledovalo privítanie a úvodné slovo o. protopresbytera Michala Onderka ml.

  Tridsaťdeväť súťažiacich rozdelených do štyroch kategórii navzájom súťažili v trojčlenných družstvách.

  Veľký „boj“ prebiehal v obidvoch kategóriách Biblickej súťaže. V A. kategórii o víťazovi muselo rozhodnúť až vyraďovacie kolo. V B. kategórii bolo zase prihlásených najviac družstiev, aj tu bola súťaž napínavá až do konca.

  V Biblickej olympiáde si svoje víťazstvo obhájili súťažiaci z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove (1. kategória) a Gymnázia Leonarda Stöckela (2. kategória).  Kategórii stredné školy „kraľuje“ Gymnázium Leonarda Stöckela už veľmi dlho. Naposledy boli zdolaní ešte v roku 2008.

  Jednotlivé družstvá sa umiestnili v takomto poradí:

  Biblická súťaž:
  Kategória A (1 a 2 ročník)
  1. ZŠ Komenského Bardejov (Zara PANGRÁCOVÁ, Nina KOSTUROVÁ, Hana HARNIČÁROVÁ)
  2. Cirkevná spojená škola Bardejov
  3.Gréckokatolícka farnosť Bardejov – mesto

  Kategória B (3 a 4 ročník)
  1.  ZŠ Wolkerova Bardejov (Olívia KOVALČÍKOVÁ, Emma PAVELOVÁ, Oliver PAVLIČKO)
  2. Gréckokatolícka farnosť Bardejov – mesto
  Gréckokatolícka farnosť Rešov

  Biblická olympiáda:
  Kategória 1 (5 až 9 ročník)
  1. Cirkevná spojená škola Bardejov (Salome ŠOFRANKOVÁ, Rafaela EXNEROVÁ, Sára EXNEROVÁ)
  2. ZŠ Wolkerova Bardejov

  Kategória 2 (Stredné školy)
  1. Gymnázium Leonarda Stöckela (Lívia RENČKOVÁ, Karolína STERANKOVÁ, Miriam MOKRIŠOVÁ)
  2.Stredná priemyselná škola technická Bardejov

  Úprimné Pán Boh zaplať patrí riaditeľovi Cirkevnej spojenej škole za poskytnutie priestorov, p. katechétke Veronike Markovej, ktorá pripravovala priestory a materiály na súťaže, kňazom a katechétkam za námahu a prípravu detí, ale samozrejme aj našim deťom, bez ktorých by tieto súťaže neboli.

  S myšlienkou, aby sme získané vedomosti a poznatky vedeli použiť aj vo svojom živote sme sa všetci rozišli domov. Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 69

  Continue reading →
 • Pramene a identita katechézy v 21 storočí

  28. marca 2023

  DKU PA  – Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

  Na obrázku môže byť text

  Počet videní: : 37

  Continue reading →
 • Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby

  13. marca 2023

  Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. – Odborným seminárom Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby dňa 7. marca 2023 si učitelia náboženstva/náboženskej výchovy pripomenuli život a poslanie blahoslaveného pomocného prešovského biskupa.

  Ako uviedol vo svojej prednáške Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., že poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že má poklady, ktoré sú pre nás zdrojom múdrosti a nevysychajúcim prameňom, z ktorého môžeme čerpať všetci. Bl. biskup Hopkovi patrí popredné miesto medzi nimi, lebo svojím svedectvom vernosti a lásky k svojej cirkvi je pre vzorom ale aj orodovníkom, aby sme túto štafetu viery odovzdávali ďalším generáciám. Dôležitým rozmerom jeho spirituality bola láska k východnému byzantskému obradu a pozoruhodný je aj jeho prínos v oblasti teológie v rozmere hlbokej eucharistickej úcty, keď Eucharistiu považoval za najväčšie bohatstvo.

  Prítomných učiteľov vyzval k tomu, aby v kontexte slov sv. Jána Pavla II. odovzdávali pamiatku na našich mučeníkov mladej generácii, lebo ona je jedným z hlbokej duchovnej obnovy.

  Počet videní: : 49

  Continue reading →
 • Katechézy Dobrého pastiera

  27. februára 2023

  Mgr. Ľubomíra Capová – Dňa 24. februára sa v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove uskutočnilo stretnutie s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie, na ktorom Mgr. Marta Fudalyová, Mgr. Ľubomíra  Capová a Mgr. Sára Hrabčáková predstavili činnosť Átrií v rámci Katechéz Dobrého Pastiera /KDP/, ktoré posledných 7 rokov úspešne fungujú nielen pod záštitou slovenských rímskokatolíckych  biskupstiev, ale píšu takmer 70. ročnú históriu v krajinách Európy, vo Veľkej Británii, v USA, Kanade a Latinskej Amerike. Katechézy Dobrého Pastiera v sebe zahŕňajú starostlivo pripravené prostredie a materiál, a tiež pripraveného dospelého (katechétu), čo spoločne s prácou v silenciu vytvára dieťaťu priestor na načúvanie Božiemu hlasu hovoriacemu s dieťaťom osobne a v úplnej jednoduchosti. Katechézy rešpektujú vývinové obdobie dieťaťa (program zahŕňa tri úrovne veku: 3-6, 3-9 a 9-12 rokov) a vovádzajú dieťa do tajomstva viery a vybraných častí sv. liturgie, čím sa dieťaťu sprostredkuje hlboko osobné a radostné prežívanie viery ako jedinečného vzťahu s Bohom.

  Túžbou je, aby aj deti z gréckokatolíckych farností mali možnosť tráviť čas v Átriách svojho obradu. Na stretnutí vladyka navrhol vypracovať kurikulum pre východný. Stretnutia sa zúčastnil aj o. Peter Cap, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie, ktorý by mohol odborne zastrešovať Átriá gréckokatolíkov. Záujemcovia o prácu katechétu KDP i kňazi si majú možnosť prísť pozrieť prácu detí v Átriu východného obradu každý utorok o 16:30 h v gréckokatolíckom farskom pastoračnom centre Bardejov – Vinbarg (tento školský rok tam prebieha skúšobný rok s vlastnými deťmi katechétov). V Prešove je možnosť navštíviť katechézy v utorky a štvrtky o 16:30 h v Átriu západného obradu v súkromnej MŠ „Montessori cesta“ a súkromnej ZŠ „Leonardo“.

  Počet videní: : 56

  Continue reading →
 • Duchovná formácia katechétov

  19. februára 2023

  thumbnail_1676819555208Mgr. Kvetoslava Rindošová – V dňoch 17. – 19. februára 2023 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, sa uskutočnili Duchovné cvičenia pre katechétov. Exercitátorom bol ThLic. o. Damián Saraka, PhD.

  V príjemnom prostredí, pod Prešovskou Kalváriou, zazneli povzbudivé slová plné lásky, nádeje, múdrosti… Bol to čas dialógu, čas svedectiev vlastného života., čas oddychu, ktorý sa dotkol osoby katechétu, jeho ľudského a kresťanského rozmeru.

  Ďakujeme o. Damián

  Počet videní: : 127

  Continue reading →
 • Pozvánka na seminár

  8. februára 2023

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, pracovisko Prešov pripravuje dňa 7. marca. 2023 odborný seminár s názvom Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby.

  Na seminár je potrebné sa prihlásiť na adrese: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3763

   

  Poozvánka

  Počet videní: : 137

  Continue reading →
 • Aplikácia soteriológie na praktický život

  22. januára 2023

  DKÚ PA – Pod týmto názvom sa dňa 17. januára 2023 niesol odborný seminár v Prešove, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVaM. Odborný lektor doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v hlavnej téme a podtémach Kristovo spasiteľné teloPraktické dôsledky Kristovho spasiteľného diela poslucháčov previedol kľúčovými bodmi teológie Kristovho života, jeho kríža a zmŕtvychvstania a tak vykreslil základnú schému Kristovho spasiteľného diela. Následne ukázal jej prepojenie s praktickým životom človeka. Z tejto schémy sú odvodené nie len riešenia problémov hriešnosti a spásy, ale aj problémov každodenného života. Poukázal na to, že dôsledky Kristovho spasiteľného diela podstatne ovplyvňujú riešenie problémov medziľudských vzťahov, ako aj celkové naplnenie zmyslu života.

  Počet videní: : 156

  Continue reading →