31. máj – Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

31 máj

Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pevný“. Dnešný svätec je autorom alebo redaktorom kajúcneho apokalyptického spisu „Hermasov pastier“, ktorý vznikol v polovici 2. storočia v Ríme. Hermas bol bratom pápeža Pia I. Podľa vlastných biografických údajov bol spočiatku otrokom, potom oslobodeným a stal sa z neho otec rodiny s nepodarenými deťmi. Hermas je v literárne vymyslenom príbehu poučený cirkvou, ktorá sa zjavila v podobe matróny, a neskôr aj anjelom v podobe pastiera, povzbudený k pokániu. Dostáva poučenie a je poverený úlohami pre Cirkev. Väčšina vedcov v súčasnosti zastáva názor, že autobiografické poznámky majú alegorický charakter. Na základe podobnosti jeho spisov s náukami v kumránskych zvitkoch sa predpokladá, že Hermas pochádzal pravdepodobne z východu a bol židokresťanom. Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom, spomenutom v liste Rimanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulián priraďujú Hermasovo dielo, objavené v Kumráne, ku kánonickým spisom. Historicko-teologický význam diela spočíva v jeho názore na vývoj askézy v rámci žido-kresťanstva. Najväčší význam má spis pre sviatosť pokánia. Hermas jasne svedčí, že pokánie je liekom na hriechy. V diele také pokánie nevystupuje ako neslýchaná novinka, ale vyplýva zo starého poriadku. Nové je označenie opakovanej, jedinej a poslednej možnosti pred blížiacim sa príchodom Krista na odpustenie všetkých hriechov. Kto padne znova, „len s ťažkosťou získa život“, stojí v spise. Podmienkou na odpustenie je zmena zmýšľania a príslušnosť k Cirkvi. Zadosťučinenie sa uskutoční cez prebývanie Svätého Ducha v duši.

Svätý mučeník Hermeias

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pevný“. Hermeias trpel za Krista už ako starec, v čase vlády cisára Antonina (138–161). Dnešný mučeník bol v mladosti vojakom. Miestom jeho utrpenia bolo kappadócke mesto Komana. Ako píše životopisná legenda, vypočúval ho cisársky miestodržiteľ Sebastianus. Pre kresťanskú vieru ho kruto mučili. Vraj sa pri tom obrátil aj čarodejník, keď mu neuškodil jed, ktorý Hermeiasovi namiešal. Svätý mučeník Hermeias zomrel sťatím v 2. storočí.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 51