19. január – Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Svätý Arsenius, kerkyrský arcibiskup. Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský

19 jan

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Blažený“. Makarios Egyptský, niekedy nazývaný aj Veľký, sa narodil okolo roku 300 v Hornom Egypte. Ako 30 ročný sa stal mníchom. Za krátky čas sa rozšírila povesť o jeho svätosti a zázračnej sile. Prepodobný Makarios Egyptský zomrel okolo roku 390. Oba pramene opisu jeho života, Historia Lausiaca a Historia monachorum, nehovoria nič o jeho dielach. Jemu neskôr pripisované Apophtegmata, homílie, osem listov a dve modlitby sa preto za jeho dielo nepovažujú. Ich autorom je pravdepodobne žiak Kappadóčanov Simeon z Mezopotámie, predstavený mníšskej komunity a zakladateľ heretickej skupiny Messaliánov. V súčasnosti je isté, že dielo „Duchovné homílie“ pochádza z kruhov Messaliánov. Vo svojich základoch je dielo identické s messaliánskym katechizmom „Asketikon“, ktorý v roku 431 odsúdil Koncil v Efeze. Dovtedy toto mysticko-asketické dielo malo váženú povesť a bolo veľmi rozšírené. S výslovne messaliánskou náukou, že duša je v moci diabla, ktorý môže byť vyhnaný iba neustálou modlitbou, spájajú Duchovné homílie, prevažne pravoverný náčrt vnútorného života, ktorý prostredníctvom ľútosti a pokánia, má viesť k mystickému spojeniu s Bohom. Takzvaný „Veľký list“ je kompiláciou diela Gregora Nysského „De instituto christiano“ a Makariovej 40. homílie.

Svätý Arsenius, kerkyrský arcibiskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „mužný“. Arsenius je byzantský biskup a kazateľ 9. storočia. Narodil sa v palestínskej Betánii okolo rokov 867 a 886. Stal sa 1. metropolitom na ostrove Kerkyra. Je autorom troch chválospevov na svätého Andreja, svätú Barboru a svätého Therina a známa je báseň k Veľkonočnej nedeli. Kerkyrský arcibiskup Arsenius zomrel po roku 933 v Korinte.

Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „„blažený“. Kňaz a mních Makarios Alexandrijský zvykne nosiť prívlastok Politikos. Ako 40 ročný sa utiahol do skýtskej púšte aby žil ako pustovník. Prichádzali k nemu ako k duchovnému otcovi. Žil v tvrdej askéze a neustálej modlitbe. Boh mu dal milosť uzdravovať chorých a moc nad démonmi. Bol priateľom nášho ďalšieho dnešného svätca Makaria Egyptského. Počas jeho vyhnanstva mu bol Makarios Alexandrijský spoločníkom v utrpení. Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský zomrel okolo roku 394. Jeho život opisuje Palladiova Historia Lausiaca a dielo Historia monachorum.

Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 47