Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2007/2008

26 jún

18. 04. 2008 – DKÚ PA – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito slovami: “V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” V duchu týchto slov sa 17. apríla 2008 v Prešove stretli najúspešnejší riešitelia protopresbyterských kôl BS a BO v Prešovskej archieparchii. V úvode všetkých v chráme Povýšenia sv. kríža privítal riaditeľ arcibiskupského úradu, o. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., ktorý spolu s kňazmi z katechetickej komisie slávil Moleben k bl. mučeníkovi P. P. Gojdičovi. Potom sa už všetci odobrali do pripravených tried na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča a začalo sa súťažiť. Okrem preukázania biblických vedomostí, jednou z úloh biblickej olympiády bolo predvedenie scénky z knihy Exodus alebo z Listu Rimanom. Tu súťažné družstvá preukázali veľký tvorivý potenciál, ktorý v nich je. Po skončení súťaže víťazom umiestneným na prvých troch miestach v sále arcibiskupského úradu odovzdal diplomy a ceny protosynkel ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., ktorý zároveň družstvám na prvom mieste odovzdal putovný pohár. Víťazi prvého miesta v I. a II. kategórii ZŠ a SŠ Biblickej olympiády budú ďalej reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole a víťazi prvých troch miest v A. a B. kategórii Biblickej súťaže postupujú ďalej na metropolitné kolo. Celkom sa v tomto školskom roku do BS a BO v Prešovskej archieparchii zapojilo 218 trojčlenných družstiev, čo predstavuje 654 žiakov. Naša vďaka patrí členom katechetickej komisie za spoluprácu a riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, Sr. RNDr. Petre Sičákovej, SSNPM za ústretovosť a poskytnutie priestorov. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale že napísané Božie slovo pomôže deťom i mladým vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
Výsledky Biblickej súťaže
A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Poprad, ZŠ Nižné Repaše: Jozefína STERANČÁKOVÁ, Gabriela HRICISKOVÁ, Veronika BRINDZOVÁ 2. miesto protopresbyterát Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné: Bibiana DRÁBOVÁ, Peter SALAK, Terézia GULYÁSOVÁ 3. miesto protopresbyterát Snina, ZŠ Stakčín: Alena Viktória VOROŇÁKOVÁ, Klaudia SOCHANIČOVÁ, Alica MERGOVÁ B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov, ZŠ Mirka Nešpora Prešov: Samuel KOLESÁR, Matej RIŠKO, Alexandra FUCHSOVÁ 2. miesto protopresbyterát Sabinov, Farnosť Tichý Potok: Ľudmila HRICÍKOVÁ, Natália ČARÁKOVÁ, Štefan BILEK 3. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa: Michaela SARDYHOVÁ, Dominika ŠKAPUROVÁ, Michal BUŠEK
Výsledky Biblickej olympiády
1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa: Monika FEDUŠOVÁ, Matej ROKONAL, Marek DLUGOŠ 2. miesto protopresbyterát Vranov – Čemerné, ZŠ Hanušovce nad Topľou: Jozef ANDREJČÁK, Rastislav CHAMAJ, Veronika DRÁBOVÁ 3. miesto protopresbyterát Prešov, CZŠ sv. Mikuláša Prešov, Damián CAP, Annamária ŠTURÁKOVÁ, Miriam CAPOVÁ 2. kategória /1. – 4. ročník SŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov, Gymnázium bl. P.P. Gojdiča Prešov: Zuzana ANDREJČÁKOVÁ, Katarína MAKAROVÁ, Michaela ZIMOVČÁKOVÁ 2. miesto protopresbyterát Humenné, Gymnázium L. Svobodu Humenné: Dominika CICANIČOVÁ, Natália MITROVÁ, Gabriela FICOVÁ 3. miesto protopresbyterát Stropkov, Gymnázium Stropkov: Tomáš PECUCH, Simona MURDZIKOVÁ, Martina SMOLEŇÁKOVÁ
Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“
Súbežne s Biblickou súťažou a olympiádou každoročne prebieha aj výtvarná súťaž, ktorej téma vždy zodpovedá biblickým knihám, ktoré sú predmetom BO a BS. Tento rok to boli knihy Exodus a List Rimanom.
Výsledky výtvarnej súťaže:
2. kategória: 1.-2. roč. ZŠ 1. miesto – Karinka Chovanová, ZŠ Červená Voda – Boh dáva vodu na púšti 2. miesto – Dominik Mašľar, ZŠ Červená Voda – Hebrejské nemluvňatá 3. kategória: 3.-4. roč. ZŠ 1. miesto – Dávid Karaffa, ZŠ Červená Voda – Zlaté teľa 2. miesto – Veronika Karaffová, ZŠ 17. novembra, Sabinov – Piata egyptská rana, Mor dobytka 3. miesto – Zuzana Kočiščáková, ZŠ Červená Voda – Noc paschy 4. kategória: 5.-6 roč. ZŠ a gymnázií 1. miesto – Stanislava Ďžačovská, Gymnázium A. Prídavku, Sabinov – Egyptské rany 2. miesto – Zlata Golecová, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Vytiahla Mojžiša z vody 3. miesto – Katarína Špirková, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Boh má svoj národ 5. kategória: 7.-9. roč. ZŠ a gymnázií 1. miesto – Jozef Andrejčák, ZŠ Hanušovce nad Topľou – Božia pomoc 2. miesto – Dávid Mačej, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Anjel smrti 3. miesto – Miloš Rojko, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Pohromy Egypta 6. kategória: SŠ, SOU 1. miesto – Zuzana Andrejčáková, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča, Prešov – Vyslobodenie 2. miesto – Ivana Pirščová, Gymnázium Dukelských hrdinov, Svidník – Mojžišov prechod cez Červené more.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 52