Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Snina

24 jún

12. 4. 2007 – DKÚ PE – Dňa 16. februára 2007 sa v priestoroch cirkevného centra voľného času na Študentskej ulici v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyterátu Snina. Výsledky Biblickej súťaže: Kategória A: V tejto kategórii boli prihlásené tri družstva, z farnosti Stakčín, farnosti Snina, a ZŠ Ulič. Pre ochorenie súťažiacich súťažilo iba jedno trojčlenné družstvo žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Zo znalostí náboženskej výchovy (učebnica 1. a 2. roč.) si preverili vedomosti žiaci z farnosti Stakčín. Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (J. Voroňák, A.- V. Voroňáková, K. Sochaničová) Kategória B: Súťažili štyri trojčlenné družstvá žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zo znalostí Nového zákona, konkrétne Skutky apoštolov. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnili žiaci základných škôl: žiaci farnosti Stakčín, ZŠ Snina na Študentskej ulici, ZŠ Snina na Komenského ulici a ZŠ Ulič. Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (M. Plevková, D. Rudžiková, P. Piteľ) 2. miesto: ZŠ Snina na Študentskej ulici (M. Tremková, T. Tremková, R. Dutková) 3. miesto: ZŠ Snina na Komenského ulici (D. Bobeničová, K. Bobeničová, F. Šteňová). Výsledky Biblickej olympiády: Obsahom biblickej olympiády bola previerka znalostí zo Starého zákona (Kniha Genezis) a Nového zákona (List Rimanom 1.-11. kapitola). V prvej kategórii súťažilo 7 trojčlenných družstiev žiakov 5. až 9. ročníka zo štyroch základných škôl: ZŠ Pčolinné, ZŠ Stakčín, ZŠ Ulič, ZŠ Ubľa, a dvoch základných škôl zo Sniny – ZŠ Komenského, ZŠ 1. mája a Osemročného Gymnázia v Snine. Umiestnenie: 1. miesto: ZŠ Ulič (N. Peľová, K. Kočanová, J. Harajdič) 2. miesto: Osemročné Gymnázium v Snine (M. Kira, D. Pavliková, M. Dutka) 3. miesto: ZŠ Stakčín (S. Timková, J. Timková, A. Piteľová). Priebeh akcie. Podujatie o 9. hodine zahájil o. Mgr. Juraj Voroňák, vedúci oblastného katechetického strediska. Po ňom sa deťom prihovoril a modlitbu za zdarný priebeh súťaže predniesol o. Mgr. Peter Tremko, sninský protopresbytér. Do súťaže sa prihlásilo celkom 42 detí, resp. 14 družstiev z 8 škôl a 2 farnosti . Účastníci si svoje znalosti prehĺbili a vieru upevnili dôkladným štúdiom vybraných častí sv. Písma, ktorého znalosti potom prezentovali pri súťaži. Po skončení súťažnej časti sa mohli účastníci posilniť obloženými chlebíkmi a teplým čajom, zahrať si stolný futbal či pozrieť si animovanú rozprávku Lolek a Bolek. Záver akcie vyplnilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien a diplomov víťazným družstvám a nechýbal ani malý darček pre ostatých zúčastnených. Ďakujeme vedeniu Diecézneho katechetického strediska Prešovskej eparchie, ktoré vypracovalo otázky a dohliadalo na regulárnosť súťaže, ako aj kňazom a katechétom. Modlitba a poďakovanie Bohu tvorili bodku za krásne prežitým dňom. Chceme sa taktiež poďakovať spoluorganizátorom: riaditeľovi cirkevného centra voľného času p. Mgr. Eduardovi Chrinovi a jeho zástupkyni p. Mgr. Márii Alušikovej, za poskytnutie priestorov v CCVČ a za pomoc jeho pracovníkov, riaditeľovi p. Mgr. Petrovi Koršňákovi a p. Silvii Gerbocovej zo ZŠ na Študentskej ulici, za organizačnú pomoc. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milostí Svätého Ducha v príprave na eparchiálne kolo.

Please follow and like us:
Počet videní: : 42