Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2015/2016

18 apr
18. 04. 2016 – DKÚ PA – V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 18. ročník BS a 15. ročník BO.
V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice oba súťažné dni otvoril Mons. Milan Lach, pomocný prešovský biskup, Molebenom k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi. Ako vo svojom príhovore mladým vladyka Milan povedal, tieto súťažné dni sa nesú v duchu olympijskej myšlienky, ktorá hovorí, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a víťazmi sú všetci, aj tí, ktorí sa do archieparchiálneho kola neprebojovali, lebo súťažili v spoznávaní Božieho slova a to robí víťazov tých, ktorí ho chcú poznať. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička, biblická geografia, scénky… Po chutnom obede boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Prvé tri víťazné družstvá v BS z každej kategórie budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Metropolitnom kole BS, ktoré sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli v dňoch 2. – 3. mája 2016. Víťazné družstvá z BO zas postupujú na Celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Klokočove.
Aj keď v BS a BO ide o istý druh súťaženia, čo je charakteristické pre mladého človeka, omnoho viac vyniká hlavná myšlienka BS a BO a to, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu.
BS organizuje iba Gréckokatolícka cirkev cez svoje diecézne katechetické úrady. Môžu sa do nej zapojiť farnosti a školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo východný obrad na prvom stupni ZŠ. Je rozdelená do dvoch kategórií: A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ). Súťažné trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoje školy či farnosti, sa stretávajú vo svojich protopresbyterátoch na protopresbyterských kolách a ich víťazi postupujú na archieparchiálne kolo. V tomto šk. roku sa archieparchiálneho kola zúčastnilo v A kategórií 15 družstiev a v B kategórií 16 trojčlenných družstiev.
BO je organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Je organizovaná v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) a v 2. kategórií (SŠ). Do BO sa môžu zapojiť iba školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo. Po triednych a školských kolách sa vytvárajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu na protopresbyterských kolách, ktorých víťazi postupujú na diecézne kolo (krajské) a víťazi z každej diecézy sa stretnú na celoslovenskom kole, ktoré každý rok organizuje iná diecéza. V tomto školskom roku je to Košická eparchia. Do triednych a školských kôl BO sa v Prešovskej archieparchii zapojilo cez 3000 mladých ľudí.
Každý školský rok sú predmetom BS a BO niektoré biblické knihy. V tomto školskom roku je to Prvá Samuelova kniha a Evanjelium podľa Lukáša. Do 1. kategórie v archieparchiálnom kole sa zapojilo 16 družstiev a v 2. kategórii 9 družstiev. Jednou z úloh BO je aj scénka v rozsahu 2 min., ktorá v 1. kategórií je zameraná na dobovú ilustráciu a v 2. kategórií na aktualizáciu – prenesenie na súčasnosť.
Súťažné scénky si môžete pozrieť tu.
Výsledky BS a BO z archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie 2015/2016 si môžete pozrieť tu.
Please follow and like us:
Počet videní: : 39